Nov
04

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka …

Čítať ďalej »

Nov
04

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015. Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu …

Čítať ďalej »

Okt
09

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej …

Čítať ďalej »

Okt
01

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“ aktualizácia pravidiel …

Čítať ďalej »

Okt
01

Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. októbra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.  

Sep
16

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný …

Čítať ďalej »

Sep
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 07. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/ Zoznamy OPŽP.

Aug
13

Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“. Dokumenty sú v plnom znení sprístupnené v sekcii „Dokumenty …

Čítať ďalej »

Aug
13

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 07. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Aug
10

Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS). Znenie Informácie č. 8 nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Staršie «

» Novšie