«

»

Jún
18

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia 4.0, platnú od 18.06.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

– doplnenia postupu vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného verejného obstarávania k financovaniu v zmysle aktualizovaného Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania;
– doplnenia postupu zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska pri podlimitných zákazkách.
Aktualizácia príloh k Príručke pre prijímateľa:

Príloha č. 4.1  Žiadosť o zmenu projektu

Príloha č. 4.3  Čestné vyhlásenie o vykonaní verejného obstarávania

Znenie aktualizovanej príručky je zverejnené aj v časti “Projektové dokumenty“.