Nov
20

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 64. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2. Správa je zverejnená TU.

Nov
13

EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0

header

Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0. Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete v časti „Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP/Dokument OPŽP

Nov
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Nov
04

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami
  • doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Nov
04

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015.

Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 – 2013.
Usmernenie obsahuje prehľad o základných povinnostiach prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013, dáva do pozornosti prehľad činností, ktoré majú byť vykonané do ukončenia, prípadne po ukončení realizácie aktivít projektu, ozrejmuje povinnosti prijímateľa v súvislosti s finančným ukončením projektu ako aj v období udržateľnosti.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z OP ŽP a nadväzuje, prípadne dopĺňa Príručku pre prijímateľa v jej aktuálne platnom znení.

Plné znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty“.

Okt
09

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Okt
01

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
  • aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
  • aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
  • aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Okt
01

Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. októbra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

Sep
16

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

  • „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené v časti Aktuálne výzvy:  Výzva OPŽP-PO4-15-1 v znení Usmernenia č.1

 

Sep
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 07. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/ Zoznamy OPŽP.

Staršie «