Aug
15

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov bude od 25. 8. 2014:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

 

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.

Aug
14

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, upraviť rozsah pôsobnosti obmedzenia vo vzťahu k aktivitám pozemkových úprav a doplniť pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce v rámci I. skupiny oprávnených aktivít, spôsob preukázania právneho vzťahu k drobnému vodnému toku, resp. jeho ucelenému úseku (časti), ktorý je predmetom realizácie projektu na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Zároveň vydaním usmernenia sa formálne upravuje vzor prílohy žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zosúlaďuje sa znenie vysvetliviek k niektorým povinným prílohám ŽoNFP uvedeným v Príručke pre žiadateľa s platnou a účinnou legislatívou.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

-          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

-          „Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

-          „03d4_Priloha 02d ZoNFP – Sumarizacia VO-OVS“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

 

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 

Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/Výzva č. OPŽP-PO2-14-1 z 30. 05. 2014

 

Aug
11

Aktualizácia v časti Zoznamy OPŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

zaklad opzp
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP a Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP ku dňu 31. 07. 2014 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Aug
07

Zoznam prijímateľov z OPŽP k 31. 07. 2014

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OPŽP ku dňu 31. 07. 2014 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Aug
05

O Z N A M: Pozastavenie činnosti podateľne na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredieinformuje prijímateľov, že od pondelka 11. 08. 2014 bude činnosť podateľne Odboru riadenia implementácie projektov na Jeséniovej ul. 17 (budova SHMÚ) v Bratislave dočasne pozastavená z dôvodu sťahovania organizačného útvaru do nových priestorov.

 

Od uvedeného termínu Vám bude k dispozícií podateľňa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave.

O opätovnom sprevádzkovaní podateľne Odborom riadenia implementácie projektov v nových priestoroch Vás budeme informovať.

Aug
05

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.6 platnú od 01.08.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       aktualizácie Systému sumarizačných hárkov pre organizácie zriadené MŽP SR;

-       upresnenia Zoznamu požadovaných príloh k účtovným dokladom v rámci pracovnoprávnych vzťahov;

-       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

-       rozšírenia delegovaných činností súvisiacich s administráciou ukončených projektov na základe Dodatku č.1 k Splnomocneniu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013;

-       doplnenia predmetu kontroly na mieste;

-       doplnenia novej kapitoly 13.1 Ukončenie realizácie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

obsahuje aktualizovanie nasledovných príloh príručky:

Príloha č. 6.1                      Plán predkladania ŽoP

Príloha č. 7.1                      Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

 

 

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.

Aug
05

Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. augusta 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Júl
31

Európska Komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boja proti podvodom za rok 2013

OLAF

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013, ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti podvodom s dosahom na finančné prostriedky EÚ.

 

Správa, spolu so súvisiacimi prílohami, je zverejnená na webovom sídle Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

 

 

Tlačovú správu vydal aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF Sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky“.

Júl
29

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP – výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4. Správa je zverejnená TU.

Júl
28

Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie. Informácia pre žiadateľov je zverejnená TU.

Staršie «