Jan
19

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

mzp web

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu:

Karloveská 2,  842 04 Bratislava

 

Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podateľňa sa nachádza na rovnakej adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že zásielky zaslané na inú poštovú adresu, ako je uvedená, nebudú Slovenskou poštou doručené adresátovi a budú vrátené odosielateľovi.

Jan
16

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO1-14-1

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – 57. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-14-1. Správa je zverejnená TU.

Jan
15

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Jan
13

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

mzp web

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až
16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov.

 

Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce bude od 19. 1. 2015:

 

Karloveská 2

842 04 Bratislava

 

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

 

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.

Jan
13

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 12. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Dec
22

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

logo_op kzp_B_web

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

 

Dec
22

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – 61. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-3. Správa je zverejnená TU.

Dec
22

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Výzva OPŽP-PO3-14-4 je zverejnená TU.

Dec
22

Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie k Harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2015

stvorlistok a chlapec velky

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu nebude indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Životné prostredie na rok 2015 vypracovaný.

V prípade, ak by Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov Operačného programu Životného prostredie rozhodol o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.

Dec
22

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, OC 4.4

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Výzva OPŽP-PO4-14-1 je zverejnená TU.

Staršie «