Nov
21

Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “PO 2014 – 2020 / Dokumenty pre PO 2014-2020“.

Nov
19

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2014

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 10. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Nov
19

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1

zaklad opzp

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO3-14-1, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

 

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-1, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

 

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v priebehu 47. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.

Nov
14

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

zaklad opzp

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO2-14-1, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

 

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO2-14-1, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v priebehu 47. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.

Nov
14

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP v súvislosti s povinnosťou informovať poskytovateľa pomoci o skutočnostiach súvisiacich s oprávnenosťou štatutárneho orgánu obce alebo mesta v súvislosti s komunálnymi voľbami roku 2014

zaklad opzp

Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie (ďalej len „ RO pre OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP, ktorými sú obce a mestá, že s ohľadom na prebiehajúce komunálne voľby 2014 sú povinní informovať poskytovateľa pomoci, t.j. RO pre OP ŽP o skutočnostiach týkajúcich sa štatutárneho orgánu obce alebo mesta, ktorého mandát vznikol na základe výsledkov komunálnych volieb roku 2014.

V prípade, ak na základe výsledkov komunálnych volieb roku 2014 dôjde na poste štatutárneho orgánu obce alebo mesta k zmene, je žiadateľ alebo prijímateľ povinný bezodkladne predložiť doklad – Osvedčenie o zvolení za starostu/primátora, preukazujúci oprávnenie štatutárneho orgánu obce alebo mesta konať za žiadateľa alebo prijímateľa.

Nov
13

Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “PO 2014 – 2020 / Dokumenty pre PO 2014-2020“.

Nov
12

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – výzva s kódom OPŽP-PO3-14-2. Správa je zverejnená TU.

Nov
07

Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

logo_op kzp_B_web

Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo národného spolufinancovania tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.

 

“Oproti minulému programovému obdobiu a operačnému programu Životné prostredie, ktorý mal objem 1,8 miliardy eur je to zvýšenie o takmer 40 percent. To svedčí o tom, že jednak Slovenská republika ako aj Európska komisia majú záujem na tom, aby sa kvalita životného prostredia a oblasť životného prostredia rozvíjala a boli do nej investované prostriedky a zdroje,” povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Zameranie operačného programu ministerstvo rozdelilo do troch základných oblastí. Prvou je ochrana životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality. Do tejto oblasti má ísť celkovo 1, 816 miliardy eur. V tejto oblasti chce ministerstvo podporovať aktivity vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, zlepšenia kvality ovzdušia alebo sanácie environmentálnych záťaží v mestách alebo opustených priemyselných lokalitách. Do tejto oblasti patrí aj boj proti povodniam. Ministerstvo chce na túto problematiku vyčleniť 400 miliónov eur. “Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja,” doplnil šéf envirorezortu.

Druhou oblasťou, na ktorú sa operačný program zameriava, je podpora zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy. Pre túto oblasť je vyčlenených 261 miliónov eur a spadať bude do kompetencie ministerstva vnútra. Treťou oblasťou, pre ktorú operačný program poskytne finančné prostriedky, je podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Za túto oblasť zodpovedá Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva. Do tejto oblasti operačný program vyčlení sumu 940 miliónov eur.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu o finančnú podporu žiadať orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby ako aj neziskové organizácie.
Prípravou programu a jeho schválením sa najdôležitejšia fáza – fáza samotnej implementácie programu – ešte len začína. Predtým, ako budú vyhlásené prvé výzvy, je totiž potrebné pripraviť kompletnú riadiacu dokumentáciu zahŕňajúcu všetky úrovne implementácie OP KŽP. Až po nastavení týchto pravidiel implementácie programu a ich schválení budú môcť byť vyhlasované zo strany Ministerstva životného prostredia SR prvé výzvy , preto ich vyhlásenie sa predpokladá v prvom štvrťroku 2015. Medzi prvé oblasti čerpania prostriedkov by mali patriť čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov, kde je k dispozícii 387 miliónov eur, spracovanie odpadu, na ktoré operačný program vyčlenil 402 miliónov eur, a sanácie environmentálnych záťaží, kde je k dispozícii 180 miliónov eur.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

Operačnému programu Kvalita životného prostredia predchádzali dva roky systematickej práce. V 60 člennej pracovnej skupine pre prípravu boli zástupcovia samosprávy, ministerstiev a iných orgánov verejnej správy, sociálni partneri, akademická obec a mimovládne organizácie. Výsledný návrh je výsledkom aktívnej spolupráce.

img_2174 img_2173 img_2163 img_2156 img_2155 img_2146 img_2143 img_2137

Okt
30

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

logo_op kzp_B_web

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy Eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy Eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy Eur. Schválením Operačného programu Kvalita životného prostredia sa teda zdroje Európskej únie stali prostredníctvom Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR príležitosťou na realizáciu hlavného cieľa programu, ktorým je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať sprostredkovateľské orgány, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Program je rozdelený do 5 prioritných osí. Z Kohézneho fondu, v rámci ktorého je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky, budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 v celkovej výške viac ako 1,861 mld. Eur. Z toho na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1, zameranej na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, je vyčlenených viac ako 1,441 mld. Eur a na aktivity v rámci prioritnej osi 2 v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami je určených 419,34 mil. Eur.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške viac ako 1,276 mld. Eur. V rámci prioritnej osi 3 zameranej na podporu riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy je z toho vyčlenených 260,9 mil. Eur. Na podporu aktivít prioritnej osi 4 v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch je alokovaných 938,88 mil. Eur a 77 mil. Eur predstavujú zdroje na technickú pomoc v rámci prioritnej osi 5.

O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, a teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, ako aj neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

Okt
21

EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013

zaklad opzp

Dňa 15. októbra 2014 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2013. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 23. júna 2014. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálnu verziu výročnej správy spolu s prílohami nájdete na: http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.

Staršie «