Sep
16

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – výzva s kódom OPŽP-PO4-13-3. Správa je zverejnená TU.

Sep
16

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

!

Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené. Nové telefónne čísla nájdete na www.minzp.sk v časti „MŽP SR/Kontakt/Sekcia environmentálnych programov a projektov“.

Sep
10

Aktualizácia v časti “Písomné postupy pre prijatie rozhodnutia”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “Implementácia programu / Monitorovanie programu / Monitorovací výbor OPŽP / Písomné postupy pre prijatie rozhodnutia (PER ROLLAM)“.

Sep
10

Návrh operačného programu Kvalita životného prostredia prešiel úpravami

2014-2020 základ

Bratislava 8. septembra (TASR) – Návrh nového rámca pre čerpanie zelených eurofondov – operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) prešiel viacerými úpravami. K dokumentu, ktorý v apríli schválila slovenská vláda mala pripomienky Európska komisia. Bolo ho tiež potrebné zosúladiť s medzičasom schválenou Partnerskou dohodou SR.
Na základe oficiálnych pripomienok EK došlo k aktualizácii niektorých východiskových analytických údajov, spresneniu formulácií špecifických cieľov, precizovaniu vymedzenia oprávnených prijímateľov a k úpravám v súbore merateľných ukazovateľov, informoval hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.
Podľa Stana však nedošlo k zásadným zmenám v dokumente. „Predmet podpory operačného program, t. j. prioritné osi a ich zameranie a hlavné typy aktivít aj v aktualizovanom znení zostávajú v súlade s vládou schváleným návrhom,“ informoval hovorca envirorezortu.
Už v dobiehajúcom programovacom období bol operačný program venovaný životnému prostrediu druhým najväčším slovenským operačným programom, do ktorého šlo 16 percent všetkých eurofondov. V ďalšom období by mal tento podiel ešte stúpnuť na viac ako 22 percent. Vláda odsúhlasila na OP KŽP celkovú alokáciu 3,16 miliardy eur. Takmer každé štvrté euro z fondov EÚ pre Slovensko tak pôjde v období rokov 2014 – 2020 do životného prostredia.
Súčasná aktualizovaná podoba operačného programu ešte nie je konečnou. V druhej polovici septembra sa uskutoční oficiálne rokovanie so zástupcami Európskej komisie, takzvané formálne negociácie. Cieľom negociácií bude prediskutovať vykonané úpravy a vzájomne sa dohodnúť na možnosti finalizácie operačného programu, informoval Maroš Stano. O výslednej podobe operačného programu a termíne jeho konečného schválenia je podľa hovorcu envirorezortu preto zatiaľ predčasné hovoriť.
Globálnym cieľom OP KŽP na nasledujúce roky je zabezpečiť ochranu životného prostredia a podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. Kým v predošlom programovacom období sa zelené eurofondy rozdeľovali cez sedem prioritných osí, v ďalšom období ich bude iba päť.
Oproti minulosti pribudli dva nové ciele – podpora radenia rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy a zvyšovania odolnosti voči nim a tiež podpora oblasti energetiky v súvislosti s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Vzhľadom k tomu pribudnú kompetencie a úlohy riadiacemu orgánu, teda ministerstvu životného prostredia, konštatoval Stano.
Potrebné bude zabezpečiť koordináciu sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom – ministerstva vnútra, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, prostredníctvom ktorých bude realizovaná samotná implementácia podpory nových oblastí. Ministerstvu pribudnú aj ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z požiadaviek nových nariadení EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020, ako aj z nových pravidiel zavádzaných na národnej úrovni, doplnil hovorca MŽP.

Sep
10

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2014

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 08. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Sep
05

4. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP

2014-2020 základ

V rámci 4. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prípravu Operačného programu Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014-2020 zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali prítomných členov o zmenách v návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré vyplynuli z predložených pripomienok zástupcov Európskej komisie a následne aj o ďalšom procese schvaľovania a predpokladanom začiatku implementácie operačného programu.

Informácie nájdete v aktualizovanej časti “PO 2014 – 2020 / Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP”

 

Sep
04

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.9.

2014-2020 základ

Centrálny koordinačný orgán zverejnil dňa 28.8.2014 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.9. O uvedenú informáciu bola aktualizovaná časť “Dokumenty/Projektové dokumenty/Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013″.

Sep
04

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

!

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

 

Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podateľňa sa nachádza na rovnakej adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že zásielky zaslané na inú poštovú adresu ako je uvedená nebudú Slovenskou poštou doručené adresátovi a budú vrátené odosielateľovi.

Sep
02

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “Projekty technickej pomoci“.

Aug
27

Logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia navrhli študenti – poznáme víťazku!

eko positive - základ

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 až 2020. Logo vrátane dizajn manuálu jeho využitia je výsledkom súťaže, kde sa mali možnosť uchádzať talentovaní študenti stredných, vysokých a umeleckých škôl zameraných na grafiku, dizajn a výtvarné umenie. Spomedzi 34 uchádzačov zvíťazil návrh študentky Márie Dzianovej z Banskej Bystrice.

“Dostali sme 34 návrhov, z toho sme následne vybrali tri najlepšie. Autori troch najlepších návrhov dostali príležitosť absolvovať stáž v reklamnej agentúre, kde za pomoci odborníkov svoje nápady vylepšovali. Porota zložená zo zástupcov ministerstva a odborníkov v oblasti dizajnu nakoniec ako najlepší vyhodnotila návrh Dzianovej,” povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia Martin Húska.

Súťaž vyhlásil rezort životného prostredia 23. mája. Cieľom bolo podporiť umelecký potenciál študentov, zvýšiť povedomie o tom, ako je možné podporovať ochranu a obnovu životného prostredia a hlavne, priniesť finálny produkt – dlhodobo využiteľné logo operačného programu. Oslovených bolo celkovo 21 škôl v rôznych častiach Slovenska v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave, Leviciach a ďalších mestách. O súťaži v rámci kampane rezort informoval napríklad aj v rádiách. Súťaž bola príležitosťou vysvetliť podrobnejšie prínos využitia prostriedkov Európskej únie v prospech životného prostredia, a autori troch najlepších návrhov dostali možnosť rozvíjať svoj návrh pod vedením profesionálov. Porota zložená z odborníkov v oblasti dizajnu, výtvarného umenia a predstaviteľov ministerstva životného prostredia vybrala ako najlepší návrh 24-ročnej Márie Dzianovej, študentky Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výsledkom súťaže je návrh loga a dizajn manuál jeho využitia. Rezort bude logo používať s plnou vážnosťou pri komunikácii s verejnosťou, Európskou komisiou, ako aj na propagáciu všetkých aktivít programu – či už publikačných alebo vzdelávacích. Počas najbližších siedmich rokov bude logo umiestnené na informačných paneloch, listových paneloch, ale aj propagačných materiáloch, ktoré súvisia s využitím finančných prostriedkov tohto operačného programu na rôzne environmentálne projekty.

Víťazka získala hlavnú cenu, eko-skladací bicykel. Ďalší účastníci súťaže získajú ceny ekologického charakteru, ako napríklad solárnu nabíjačku.

Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020 schválila v apríli tohto roku vláda SR. Posudzovať ho bude ešte Európska komisia. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Hlavným cieľom operačného programu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR.

Víťazný návrh:

logo vitaz

Víťazka – Mária Dzianová z Banskej Bystrice:

P1050998 vitazka P1060016 vitazka

Staršie «