Okt
01

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
  • aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
  • aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
  • aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Okt
01

Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. októbra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

Sep
16

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

  • „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené v časti Aktuálne výzvy:  Výzva OPŽP-PO4-15-1 v znení Usmernenia č.1

 

Sep
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 07. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Aug
13

Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“.

Dokumenty sú v plnom znení sprístupnené v sekcii „Dokumenty > Programové dokumenty > OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP > Dokument OPŽP“.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 28. 08. 2015 na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

Aug
13

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 07. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Aug
10

Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).

Znenie Informácie č. 8 nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Aug
06

Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 06. augusta 2015 Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015.

Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Aug
06

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia 4.1, platnú od 06.08.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
- doplnenia postupov pri využití preddavkových platieb Prijímateľom v rámci verejného obstarávania, kontroly na mieste a zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;
- doplnenia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami.

Aktualizácia príloh k Príručke pre prijímateľa

doplnenie novej prílohy príručky:
Príloha č. 3.20 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb

Znenie aktualizovanej príručky je zverejnené aj v časti „Projektové dokumenty“.

 

Aug
05

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – 62. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1. Správa je zverejnená na v časti vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/.

Staršie «