Mar
25

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená TU.

Mar
17

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28. 02. 2015 a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 28. 02. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Mar
11

Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „RO“) zverejnilo Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1. Zoznam nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Mar
02

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci. Bližšie informácie súvisiace s vydaním Usmernenia nájdete v časti Aktuálne výzvy/Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-14-1 (4.4)

Mar
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od 25.02.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       doplnenia povinnosti prijímateľa predkladať návrh Zápisnice z vyhodnocovania ponúk časť „Ostatné“ v rámci administratívnej  kontroly verejného obstarávania – nadlimitné zákazky;

-       aktualizácie postupu prevádzkovania majetku v rámci operačných cieľov 1.1 a 1.2;

-       doplnenia kapitoly „Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov výsledku“;

-       aktualizácie kapitoly „Postupy súvislosti s ukončovaním pomoci“.

 

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.

Mar
02

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa

č. 12/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti

“Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Feb
27

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Projekty technickej pomoci“. Bližšie informácie nájdete TU.

Feb
24

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

Feb
09

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia v znení schválenom členmi na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zároveň boli doplnené informácie k 1. zasadnutiu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, ktoré sa konalo dňa 22. 01. 2015.

Feb
06

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP a Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP ku dňu 31. 01. 2015 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Staršie «