Máj
22

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 04. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Máj
14

Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR

DOD 2015

Posaďte sa do kresla ministra životného prostredia, dotknite sa meteoritu, naučte sa predpovedať počasie, vyrobte si svoj vlastný šperk, zažite aké je to byť baníkom alebo si zasúťažte. Spoločnosť nám bude robiť aj maskot Ozónius. Bližšie informácie nájdete na stránke MŽP SR:  http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2015/tlacove-spravy-maj-2015/den-otvorenych-dveri-mzp-sr.html

Máj
04

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 3.9

zaklad opzp
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.9 platnú od 01. 05. 2015.
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
aktualizácie postavenia, štruktúry a delegovaných činností súvisiacich s implementáciou projektov Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SAŽP) pre OP ŽP a s tým súvisiacich zmien v procesoch implementácie projektov s platnosťou od 1. mája 2015.

Apr
30

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

zaklad opzp

Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). K presunu činností dochádza s účinnosťou od 1. mája 2015 na základe „Dodatku č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu“ (ďalej ako „Splnomocnenie“).

V nadväznosti na udelené Splnomocnenie pre SAŽP si Vás dovoľujeme požiadať s účinnosťou od 1. mája 2015 smerovať všetku komunikáciu týkajúcu sa implementácie projektov (vrátane komunikácie týkajúcej sa uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmlúv o zriadení záložného práva a ďalších právnych dokumentov súvisiacich s implementáciou projektov, podávania monitorovacích správ, podávania žiadostí o platbu, podávania žiadostí o zmenu, ďalších záležitostí týkajúcich sa realizácie projektov na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) výlučne na nižšie uvedenú adresu SAŽP:

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Nové emailové a telefonické kontakty príslušných projektových manažérov SAŽP budú zverejnené na webovej stránke SAŽP (http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=88).

 

Link na Dodatok č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu v Centrálnom registri zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1840378&l=sk

Link na webové sídlo Slovenskej agentúry životného prostredia: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2282

Apr
29

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

logo_op kzp_B_web

Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska.

 

Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor.

 

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na blížiace sa termíny vyhlásenia pripravovaných výziev na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Bližšie informácie o konferencii, jej programe, ako aj podmienkach účasti a on-line prihlášku, nájdete na webovom sídle SIEA: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8890/pozvanka-na-konferenciu-uspory-energie-v-obciach-a-mestach/

Apr
21

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014

olaf1 základ

Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS zverejňujú Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“

Apr
16

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4

 Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO3-14-4, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-4, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-4 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP koncom 16. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.

Dokument na stiahnutie TU

Apr
14

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z.

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 31. 03. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Apr
13

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

 

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Projekty technickej pomoci“. Bližšie informácie nájdete TU.

Mar
25

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená TU.

Staršie «