Apr
17

Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR

2014-2020 základ

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila materiál Operačný program Kvalita životného prostredia – návrh. Materiál môžete nájsť na stránke – http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421. Bližšie informácie o OP KŽP nájdete aj v časti “PO 2014-2020″. 

Apr
16

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “Projekty technickej pomoci“.

Apr
10

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.5 platnú od 10.04.2014.

 

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       zapracovania zmien pri realizácii zákaziek podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli ustanovené zákonom č. 34/2014 Z.z., ktorý mení aj časti zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a tieto zmeny sú účinné od 27.02.2014;

-       aktualizácie postupu v prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

-       aktualizácie nepodstatnej zmeny projektu v prípade zmeny výšky finančných prostriedkov;

-       aktualizácie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP;

-       upresnenia ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;

-       doplnenia povinnosti prijímateľa viesť a vedieť preukázať analytické účtovanie o príjmoch a nákladoch vznikajúcich v dôsledku realizácie projektu.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

zavedenie nových príloh príručky:

Príloha č. 4.3 Čestné vyhlásenie o vykonaní verejného obstarávania

 

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.

Apr
10

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

zaklad konferencia

„Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, zameranej na operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

 

Dátum a miesto konania:

23. apríl 2014 od 10.00 hod. – Žilina – VÚC (kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina)

24. apríl 2014 od 10.00 hod. – Banská Bystrica – priestory Slovenskej agentúry životného prostredia (veľká zasadačka SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica)

29. apríl 2014 od 10:00 – Košice – Centrum voľného času (aula č. 016, Popradská 86, Košice)

 

Program:

 • Registrácia účastníkov
 • Základné informácie o výzve OPŽP-PO1-14-1: oprávnenosť aktivít, žiadateľa, miesta realizácie projektu, alokácia a.i.
 • FAQ pre výzvy v rámci OC 1.2: FAQ z webového sídla OP ŽP, agregované otázky a odpovede žiadateľov o NFP, ktoré boli zodpovedná v rámci žiadostí o informácie
 • Najčastejšie chyby v rámci predložených žiadostí o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev, najmä výzvy s kódom OPŽP-PO1-13-1
 • Odpovede na otázky, predložené v rámci registrácie účastníkov informačných dní a diskusia:

Počas informačného dňa zodpovedia zamestnanci Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie aj otázky potenciálnych žiadateľov, ktoré môžu žiadatelia zasielať v rámci registrácie na informačné dni. Vzhľadom na komplexnosť problematiky v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1 môžu byť ďalšie otázky, vznesené žiadateľmi až počas konania informačných dní, zodpovedané dodatočne písomnou formou.

Informačný deň budú lektorovať zástupcovia Riadiaceho orgánu pre OPŽP (Ministerstvo životného prostredia SR).

 

Prihlášky na infodni:

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov si dovoľujeme požiadať záujemcov o zaslanie záväznej prihlášky – registračného emailu s uvedením:

 • mena a priezviska účastníka
 • organizácie, za ktorú sa záujemca zúčastní informačného dňa
 • mesta, v ktorom sa zúčastníte informačného dňa
 • príp. špecifickú otázku, ktorá mu bude počas informačné dňa zodpovedaná a na ktorú je potrebné sa vopred pripraviť

a to na emailovú adresu eva.tatarkova@sazp.sk v termíne do 22. apríla 2014 do 10.00 hod.

 

Apr
09

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 (ďalej len „výzva“) a zosúladiť znenie „Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“ a „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“ so znením povinných príloh, uvedených vo výzve. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 17.06.2014.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave maximálnej výšky celkových výdavkov projektu v rámci výzvy s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie vzhľadom na ukončenie oprávnenosti výdavkov projektov k 31. decembru 2015.Vzhľadom na skutočnosť, že pri projektoch s celkovými výdavkami vyššími ako 15 mil. EUR je nízka pravdepodobnosť ukončenia ich realizácie do konca roka 2015, Riadiaci orgán pristúpil k obmedzeniu výšky celkových výdavkov projektov.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Apr
08

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.03.2014

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 03. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Apr
04

OPŽP sa prezentovalo na výstave CONECO/RACIOENERGIA 2014

IMG_0601

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výstavy CONECO/RACIOENERGIA 2014 priblížilo jej návštevníkom jednak činnosť rezortu a jeho organizácií a zároveň zabezpečilo odovzdanie ďalších zaujímavých informácií odbornej i širokej verejnosti.

 

Záujemcom zástupcovia MŽP SR a rezortných organizácií ponúkli okrem iného aktuálne poznatky a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší, ale aj získavanie prostriedkov z fondov EÚ konkr. z Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007-2013 a Operačného programu Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014-2020.

 

V rámci odborného programu si návštevníci v programovom centre – Hala B stred mohli vypočuť a pozrieť prezentácie rezortných špecialistov. Hovorilo sa o mapách povodňového ohrozenia a mapách povodňového rizika, varovnom systéme POVAPSYS, financovanom z Operačného programu Životné prostredie, udržateľnom využívaní vody, tiež o medzinárodnom prieskume kvality vody v Dunaji, podzemnej vode, vodnom diele Gabčíkovo či o nerastných surovinách na našom území.

 

Veľa zaujímavých informácií a názorných ukážok ponúkol návštevníkom aj informačný stánok MŽP SR, kde zástupcovia MŽP SR rozdávali rôzne informačné publikácie a predmety o OP ŽP a zároveň odpovedali na otázky týkajúce sa implementácie projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Taktiež  ponúkli základné informácie o pripravovanom období a novom Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

 

Návštevníci výstavného stánku mohli vidieť aj ukážku mobilného protipovodňového hradenia, historické kľúče od pôvodných dnových výpustov starých banskoštiavnických tajchov vrátane prezentácie rekonštrukcie týchto unikátnych diel, zaradených pod ochranu UNESCO. Nechýbali posterové prezentácie aktuálne budovanej protipovodňovej ochrany Košíc, či už vybudovanej protipovodňovej ochrany Starej Ľubovne a ďalších diel, ktoré ochránia obyvateľov a majetok pred ničivými povodňami ako aj ďalších projektov, ktoré boli spolufinancované z OP Životné prostredie.  V rámci výstavy sa uskutočnila aj prezentácia knihy Povodeň na Dunaji 2013 a viacero filmových predstavení s vodohospodárskou tematikou, pričom boli videné aj zábery protipovodňovej ochrany na Dunaji, ktorá bola spolufinancovaná z Operačného programu Základná infraštruktúra ešte v programovom období 2004-2006.

 

Ďalšie informácie a prezentácie zástupcov MŽP SR z CONECO nájdete na: http://www.minzp.sk/1 a http://www.minzp.sk/2

 

Mar
28

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – OPŽP-PO3-13-3

Mar
27

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3 (ďalej len „výzva. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 14.04.2014.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-3“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Mar
05

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28.02.2014

stvorlistok a motto zaklad

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 28. 02. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Staršie «