Dec
22

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

logo_op kzp_B_web

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

 

Dec
22

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – 61. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-3. Správa je zverejnená TU.

Dec
22

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Výzva OPŽP-PO3-14-4 je zverejnená TU.

Dec
22

Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie k Harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2015

stvorlistok a chlapec velky

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu nebude indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Životné prostredie na rok 2015 vypracovaný.

V prípade, ak by Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov Operačného programu Životného prostredie rozhodol o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.

Dec
22

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, OC 4.4

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Výzva OPŽP-PO4-14-1 je zverejnená TU.

Dec
19

MŽP SR slávnostne predstavilo nový Operačný program Kvalita životného prostredia

IMG_8626

Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení. Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020. Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a Christopherom Toddom z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.

Konečnú podobu operačného programu schválila Európska komisia 28. októbra tohto roku, ako jeden z prvej desiatky v rámci 200 návrhov. „Za šesť rokov bude preinvestovaná najväčšia čiastka v histórii Slovenska v oblasti životného prostredia,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.„Pôjde hlavne o investície do budovania protipovodňovej ochrany, do budovania kanalizácií, do ochrany biodiverzity, na intervenčné zásahy v dôsledku zmeny klímy a do energetiky ako takej,“ vysvetlil účel piatich nastavených prioritných osí,“ doplnil šéf envirorezortu Peter Žiga.

Christopher Todd, ktorý stál pri príprave programu na konferencii uviedol, že kohézna politika únie bude v nasledujúcich rokoch odlišná ako doposiaľ. „Bude klásť oveľa väčší dôraz na dosiahnutie jasných a merateľných výsledkov,“ zdôraznil Todd. EK odhaduje ročné zníženie emisií skleníkových plynov na Slovensku o 713 tisíc ton. Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie by sa mal zvýšiť o 15,5 percenta. Spotreba energie verejných budov poklesnúť ročne o 279 miliónov kilowatthodín. Ministerstvo životného prostredia chce byť efektívnejšie a nezopakovať situáciu z minulosti, keď sa veľa času stratilo v úvode a Slovensko muselo nedostatočné čerpanie doterajšieho operačného programu Životné prostredie dobiehať v závere programového obdobia.

Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že z nového operačného programu budú môcť okrem obcí, vyšších územných celkov a štátnych orgánov čerpať financie aj mimovládne organizácie a združenia a tiež fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach, ktoré vypracujú projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia na Slovensku.

Hlavnými cieľmi programu sú podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Program je rozdelený do piatich prioritných osí. Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať aj sprostredkovateľské orgány, konkrétne Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra. V časti programu, ktorú bude implementovať ministerstvo životného prostredia, pôjde viac ako 402 miliónov eur na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva, takmer 387 miliónov sa použije na projekty odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 180 miliónov eur na sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí. Prioritou bude aj oblasť kvality ovzdušia i opatrenia týkajúce sa ochrany biotopov.

Ďalšie informácie spolu s prezentáciou zo Slávnostného predstavenia OP KŽP nájdete v časti “Aktivity > Konferencie”.

Dec
19

MŽP SR ako RO pre OPŽP sa spolu so svojimi prijímateľmi prezentovali počas Výročnej konferencie “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014″

zaklad konferencia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zorganizovalo dňa 18. decembra 2014 v Bratislave Výročnú konferenciu “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014“.

Na konferencii vystúpil s úvodným príhovorom generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Martin Húska, ktorého v úvodnej reči doplnila zástupkyňa Európskej komisie DG REGIO, Andrea Hlavatá.

Konferencia okrem zhodnotenia stavu implementácie prostriedkov Operačného programu Životné prostredie z pohľadu Riadiaceho orgánu pre OPŽP, ktorý predniesla riaditeľka odboru riadenia implementácie projektov, Katarína Kellenbergerová, otvorila priestor aj na predstavenie výsledkov Operačného programu Životné prostredie v podobe príkladov zrealizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Výsledky účastníkom priblížili jednotliví zástupcovia prijímateľov prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie formou zaujímavých prezentácií o projektoch podporených z OPŽP a najmä možnosťou následnej diskusie s účastníkmi konferencie a zástupcami RO pre OPŽP o ich konkrétnych problémoch spojených s implementáciou týchto projektov.

Na konferencii sa zišli účastníci z radov odbornej verejnosti pracujúci vo sfére ochrany a obnovy životného prostredia a krajiny, najmä z orgánov regionálnej a miestnej samosprávy a z radov prijímateľov. Tím bol počas konferencie ponúknutý široký priestor k diskusii všetkých tém spojených s implementáciou Operačného programu Životné prostredie.

Ďalšie informácie spolu s prezentáciami z Výročnej konferencie nájdete v časti “Aktivity > Konferencie”.

Dec
19

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.7 platnú od 18.12.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       aktualizácie kontaktnej adresy a telefónnych čísel detašovaného pracoviska Odboru riadenia implementácie projektov;

-       doplnenia novej kapitoly „Administratívna kontrola zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO“;

-       aktualizácie podpornej dokumentácie k PHM v časti Iná podporná dokumentácia k vybraným účtovným dokladom;

-       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

-       aktualizácie termínu doručenia monitorovacej správy v časti Monitorovanie projektu.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

Príloha č. 3.9                      Pracovný výkaz vzor

 

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.

Dec
19

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 17. decembra 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 11/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Dec
18

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

zaklad opzpMinisterstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 

Staršie «