Feb
24

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

Feb
09

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia v znení schválenom členmi na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zároveň boli doplnené informácie k 1. zasadnutiu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, ktoré sa konalo dňa 22. 01. 2015.

Feb
06

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP a Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP ku dňu 31. 01. 2015 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Feb
05

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31. 01. 2015

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 01. 2015 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OP ŽP

Jan
30

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov

mzp web

Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené. Nové telefónne čísla nájdete v časti „MŽP SR/Kontakt/Sekcia environmentálnych programov a projektov“.

Jan
28

Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

zaklad opzp

Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 28. januára 2015 vydalo aktualizovanú Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie aktualizovanej Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

„Všetky inštitúcie, ktoré majú povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického trhoviska budú mať jeden mesiac, aby sa zaregistrovali. Povinne používať tento systém budú od 1. marca. Informoval o tom vo štvrtok (22. 1. 2015) na tlačovej konferencii minister vnútra Robert Kaliňák.“ Zdroj: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/343169-elektronicke-trhovisko-zacne-ostru-prevadzku-vo-februari/ .

Jan
19

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

mzp web

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu:

Karloveská 2,  842 04 Bratislava

 

Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podateľňa sa nachádza na rovnakej adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že zásielky zaslané na inú poštovú adresu, ako je uvedená, nebudú Slovenskou poštou doručené adresátovi a budú vrátené odosielateľovi.

Jan
16

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO1-14-1

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – 57. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-14-1. Správa je zverejnená TU.

Jan
15

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Jan
13

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

mzp web

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až
16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov.

 

Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce bude od 19. 1. 2015:

 

Karloveská 2

842 04 Bratislava

 

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

 

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.

Staršie «