Máj
10

ENVIROVZDELÁVANIE POČAS OSLÁV DŇA EURÓPY 9. MÁJA 2016

Deň Európy, 9. máj 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia usporiadalo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia počas Dňa Európy envirovzdelávanie pre žiakov základných škôl. 

Zážitkové dopoludnie na tému „Ako žiť s hmyzom doma aj v prírode“sa konalo pre žiakov 3. a 4. ročníkov v ministerskom átriu formou interaktívnych aktivít. Pútavým výkladom pracovníka SAŽP mali deti možnosť viaczmyslovým vnímaním spoznať dôležitosť a rozmanitosť živočíchov a aj rastlín v našom okolí. Envirovzdelávací program poukázal na prepojenosť našich svetov, krehkú a citlivú väzbu, ktorá možno na prvý pohľad pre človeka nie je dôležitá, no pre prežitie ľudstva ako živočíšneho druhu na planéte Zem, predstavuje nenahraditeľnú zložku fungovania.

Žiaci sa z priestorov Ministerstva životného prostredia SR ďalej presunuli na Primaciálne námestie v Bratislave, kde v rámci osláv Dňa Európy mohli zažiť jazdu na hasičských autách zakúpených v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie. Vyskúšali si tiež jemnú motoriku s elektronickou rukou, či overili vedomosti z oblasti životného prostredia v súťaži Koleso šťastia. Široká verejnosť mohla v prezentačnom stánku konzultovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou možnosti získania nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Máj
06

Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave 9. 5. 2016

ResizedImage600846-letak-A6-05

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si  v pondelok 9. mája 2016 Deň Európy na bratislavské Hlavné a Primaciálne námestia.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a hodnoty, ktoré nám prináša život v mieri a slobode. Vízie spoločnej Európy sú známe zo  Schumanovej deklarácie, od prijatia ktorej uplynulo už 66 rokov.

Aj tento rok pripravili organizátori bohatý a inšpiratívny program: na Primaciálnom námestí v Bratislave od 10.30 do 17.00 hodiny budú môcť návštevníci riešiť rozličné úlohy súvisiace s informáciami o európskych štrukturálnych fondoch a zaznie aj množstvo informácií  a prezentácií o konkrétnych projektoch  podporených z prostriedkov Európskej únie, ako aj o  využívaní týchto  prostriedkov. Každú hodinu budú pripravené súťaže, v ktorých si návštevníci overia svoje vedomosti o EÚ a európskych fondoch. Pripravené sú aj praktické ukážky výsledkov projektov  podporených zo štrukturálnych fondov, predvedú sa napríklad colníci s psovodmi, hasiči s ich modernou technikou, nebude chýbať novinka – elektronická ruka na skúmanie jemnej motoriky, či inteligentné policajné auto. S inštruktormi si budete môcť zacvičiť tabatu, ktorá vás na jar úspešne zbaví tukov a s pomocou kolesa šťastia môžete získať zaujímavé ceny.

Na Hlavnom námestí v Bratislave sa na jednom pódiu stretnú skvelé kapely Fragile a Fallgrapp a na hlavnom pódiu sa vystriedajú aj záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch.

Tešíme sa na Vás!

Máj
02

Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu

DSC_0124

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti v priestoroch MŽP SR. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov.

Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ Štúra v Bratislave je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Pre verejnosť bude výstava k dispozícii do 9. mája 2016.

DSC_0105 DSC_0107

Apr
11

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Feb
09

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 31. 01. 2016 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Jan
26

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO4-15-1

header

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 65. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-15-1. Správa je zverejnená TU.

Jan
08

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 12. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Dec
22

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

header

Ministerstvo životného prostredia SR symbolicky ukončilo dňa 15. 12. 2015 na výročnej konferencii  v Bratislave implementáciu Operačného programu Životné prostredie, ktorému bolo v programovom období 2007 – 2013 riadiacim orgánom. Program prispel k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia a k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Z Európskej únie bolo na tento účel vyčlenených v rámci operačného programu 1,82 mld. Eur z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR, symbolicky uzavrel strategický dokument Operačný program Životné prostredie, vďaka ktorému sa na Slovensku podarilo zrealizovať viac ako 750 environmentálnych projektov v rôznych oblastiach, ako sú ochrana vôd, ovzdušia, prírody a krajiny, ochrana pred povodňami a riešenie problematiky odpadového hospodárstva či environmentálnych záťaží. Zároveň vyjadril poďakovanie všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku za úspešné riadenie projektov.Za účasti štátneho tajomníka MŽP SR pána Ilavského si symbolické ocenenia v mene kľúčových subjektov prevzali: Ľudmila Majláthová – zástupkyňa Európskej komisii,  Viera Krakovská – podpredsedníčka Združení miest a obcí Slovenska, za Asociáciu vodárenských spoločností Ivana Mahríková, za odborné sekcie a rezortné organizácie Vlasta Jánová, generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov a v neposlednom rade za sprostredkovateľský orgán Katarína Kellenbergerová, riaditeľka sekcie fondov EÚ. Pre pozvaných hostí bola pripravená výstava úspešných projektov OP ŽP, ako aj prezentácia relácií Zelená pre Slovensko.

Prezentácia OP ŽP – Informácia o aktuálnom stave a dosiahnutých výsledkoch OP ŽP

Dec
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 11. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Dec
09

Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

header

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 08. decembra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015. Znenie usmernenia spolu s prílohami nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Staršie «