Júl
18

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3.

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

 

Výzva s kompletnou dokumentáciou sa nachádza v časti Výzvy/Aktuálne-výzvy/

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Júl
18

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 3

zaklad opzpMinisterstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle tretiu aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 

Júl
07

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, predlžuje termín zaslania náležitosti k výberu uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa vyhlásenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie pre prioritnú os:

2 Ochrana pred povodňami

3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi Operačného programu Životné prostredie

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

Júl
04

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

zaklad EU

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie,

kód výzvy OPŽP-PO3-14-1.

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

 

Výzva s kompletnou dokumentáciou sa nachádza v časti Výzvy/Aktuálne-výzvy/

Výzva OPŽP-PO3-14-1 z 04. 07. 2014.

Júl
03

Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného programu Životné prostredie verzia 9.1 s prílohami, ktoré nájdete v časti “Dokumenty > Programové dokumenty > OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP > Programový manuál OPŽP”.

Jún
27

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 27. júna 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 9/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”

Jún
23

Európska komisia prijíma partnerskú dohodu so Slovenskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v prospech rastu a zamestnanosti v rokoch 2014 – 2020

2014-2020 základ

Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej sa stanovuje stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Dnešná dohoda pripravuje pôdu pre financovanie politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR (v bežných cenách vrátane financovania Európskej územnej spolupráce) a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka. Slovensko dostane 15,8 mil. EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Investície EÚ, ktoré sú určené reálnej ekonomike, podporia konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to prostredníctvom podpory inovácie, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania, boja proti sociálnemu vylúčeniu a snáh o rozvoj takého hospodárstva, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a efektívne využíva zdroje.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú:

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn k prijatiu dohody povedal: „Obyčajní ľudia na Slovensku musia pocítiť a vidieť prínosy investícií EÚ. Dnes sme prijali strategický investičný plán, na základe ktorého sa toto stane skutočnosťou. Táto partnerská dohoda je pre Slovensko štartovacou čiarou smerom k rastu a zamestnanosti počas nasledujúcich 10 rokov a odzrkadľuje spoločné odhodlanie Európskej komisie a Slovenska čo najefektívnejšie využívať investície EÚ.“

Komisár Hahn ďalej uviedol: „Od pristúpenia Slovenska k Európskej únii pred 10 rokmi európske štrukturálne a investičné fondy významne prispeli k rozvoju krajiny. Zohrali kľúčovú úlohu pri obnove rastu v krízových rokoch. Od roku 2007 do roku 2013 prispeli k vytvoreniu viac než 81 000 nových pracovných miest, dodávkam čistej vody tisíckam občanov a podporili nové podniky. V rokoch 2014 – 2020 sa môžeme dostať ďalej: investície v rámci našej reformovanej politiky súdržnosti budú hybnou silou podpory výskumu a inovácie, MSP a zabezpečia širokopásmové pripojenie v každej domácnosti a podniku. Tieto strategické investície podporia konkurencieschopnosť Slovenska a vytvoria dlhodobé pracovné miesta. Investície sa sústredia na podporu čistejšej mestskej dopravy a železníc s cieľom prepojiť a transformovať slovenské mestá a zabezpečiť tak vyššiu kvalitu života pre ľudí v nich žijúcich, a to prostredníctvom poklesu emisií a zníženia znečisťovania životného prostredia.“

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Ľudský kapitál je kľúčovou hybnou silou oživenia hospodárstva a Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom EÚ na investície do zamestnateľnosti a sociálneho začlenenia. Preto som veľmi rád, že sa Slovensko po konštruktívnych rokovaniach rozhodlo využiť 2,17 mld. EUR (22,75 %) svojich zdrojov zo štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020 z ESF, čo je oveľa viac než prostriedky z ESF v rokoch 2007 – 2013 (1,5 mld. EUR). Európsky sociálny fond pomôže Slovensku zvýšiť zamestnanosť a znížiť chudobu v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a odporúčaniami EÚ pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie a verejnú správu. Medzi kľúčové strategické ciele, ktoré si Slovensko zvolilo a ktoré budú podporované z ESF v nasledujúcich rokoch, patria: riešenie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, podpora tých, ktorí to najviac potrebujú, na trhu práce, zlepšenie adekvátnosti odborného vzdelávania a prípravy vo vzťahu k trhu práce, riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia rómskej menšiny a zlepšenie kvality verejnej správy.“

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș vyhlásil: „Dnešným prijatím partnerskej dohody sme vytvorili strategický rámec pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka na Slovensku. Očakávame, že zlepšenie koordinácie medzi všetkými fondmi EÚ povedie k zvýšenej efektívnosti a synergii vo vykonávaní programov a prinesie zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov. Slovensko má veľký potenciál, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť jeho poľnohospodárstva, ako aj environmentálne hodnoty a lokálny rozvoj jeho vidieckych oblastí, pričom tiež čelí dôležitým výzvam. Slovenský program rozvoja vidieka preto poskytne mnohé príležitosti poľnohospodárom a vidieckym aktérom, aby na tieto výzvy reagovali. Som presvedčený, že na tento účel Slovensko využije program rozvoja vidieka.“

Komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Finančná podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) sa na Slovensku zameria na rozvoj konkurenčného sektora chovu rýb, ktorý je zároveň šetrný k životnému prostrediu. Chov rýb takisto pomáha vytvárať pracovné miesta v miestnych hospodárstvach, keďže chované ryby sú lokálnymi zdrojmi. Financovanie je možné poskytnúť na podporu nových technológií v oblasti akvakultúry, ktoré zvyšujú produktivitu a diverzifikáciu produktov. Pravidlá EÚ v oblasti akvakultúry patria medzi najprísnejšie vo svete – financovanie by malo pomôcť pri zachovávaní životného prostredia a prírodných zdrojov.“

Všetky členské štáty už Komisii predložili svoje partnerské dohody. Prijatie týchto dohôd bude nasledovať po procese konzultácií.

Ďalšie informácie:

MEMO o partnerských dohodách a operačných programoch

Politika súdržnosti a Slovensko

Partnerská dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskom

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htmZhrnutie partnerskej dohody so Slovenskom

Spoločná poľnohospodárska politika a Slovensko

www.ec.europa.eu/esif

Jún
18

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie (PO2 a PO3)

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu  v rámci Operačného programu Životné prostredie pre prioritnú os:

2 Ochrana pred povodňami

3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi Operačného programu Životné prostredie

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

Jún
16

Aktualizácia v rubrike FAQ

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil odpoveď na otázku potenciálneho žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1.

Jún
13

Aktualizácia v časti “FAQ” – Najčastejšie otázky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti FAQ/ Otázky z oblasti prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Staršie «