Výzva č. OP ŽP-PO7-12-1 z 31.10.2012 (PO 7)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 Prioritná os 7: BUDOVANIE POVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO SYSTÉMU

 kód výzvy: OPŽP-PO7-12-1

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28. júna 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1 (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO7-12-1, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 31.07.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO7-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 4 žiadosti o NFP – „Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 5 žiadosti o NFP – „Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 

 Prílohy:

 

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty v znení Usmernenia č. 1 k výzve v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte