Výzva č. OPŽP-PO5-12-1 z 30.11.2012 (5.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 Prioritná os 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ 5.1: ZABEZPEČENIE PRIAZNIVÉHO STAVU BIOTOPOV A DRUHOV PROSTREDNÍCTVOM VYPRACOVANIA A REALIZÁCIE PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ ÚZEMIA VRÁTANE ÚZEMÍ NATURA 2000 A PROGRAMOV ZÁCHRANY PRE KRITICKY OHROZENÉ DRUHY RASTLÍN, ŽIVOČÍCHOV A  ÚZEMÍ VRÁTANE REALIZÁCIE MONITORINGU DRUHOV A BIOTOPOV

 kód výzvy: OPŽP-PO5-12-1

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 1. marca 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1. Cieľom usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1 (ďalej len „výzva“).

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO5-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 

 Prílohy:

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

Kompletné dokumenty k výzve v znení Usmernenia č. 1 v .ZIP formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte