Výzva č. OPŽP-PO4-10-1 z 1.2.2010 (4.1 a 4.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

kód výzvy: OPŽP-PO4-10-1


  Od 1. júna 2010 je opravený text prílohy pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010 (príloha)

Dňom 14.05.2010 bol aktualizovaný text pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 a výzvu OPŽP-PO2-10-2 (príloha)

Dňom 25.03.2010 bol aktualizovaný text pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 a výzvu OPŽP-PO2-10-2

Dňa 24.2.2010 bola zverejnená Informácia o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 1.2.2010

 

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné súbory k výzve si môžete stiahnuť v priloženom .zip súbore.