Výzva č. OPŽP-PO4-14-1 z 22. 12. 2014 (4.4)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.4: riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

 

kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“), ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

V rámci podmienky poskytnutia pomoci – oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, sa medzi oprávnené výdavky projektu v rámci skupiny výdavkov 637 005 Špeciálne služby zaraďujú aj výdavky na zabezpečenie riadenia projektu dodávateľsky, t.j. externý manažment projektu (podporná aktivita projektu) v stanovenom limite zohľadňujúcom pravidlá hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, čo prispeje k vytvoreniu podmienok pre kapacitné zabezpečenie riadnej implementácie projektu.

V rámci ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie odstraňuje povinnú prílohu č. 16 ŽoNFP, ktorou je rozhodnutie príslušného okresného úradu o schválení plánu prác podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň vydaním tohto usmernenia dochádza k zmenám vo formálnych náležitostiach výzvy v časti – Kontaktné údaje pre bližšie informácie k výzve, ktorými sa aktualizujú telefonické kontakty na poskytovanie informácií k výzve.

 

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore, Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy, ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 23.03.2015 na 07.04.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

– „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

– „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

– „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

– „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

o Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

o Príloha 02c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o Príloha 02d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO/OVS

o Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o Príloha 08 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o Príloha 11 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o Príloha 12 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o Príloha 12 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

o Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy v rámci výzvy OPŽP-PO4-14-1

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o Prílohy 1-18

o Mapové prílohy 1-13

o Príloha 1

o Príloha 2

o Príloha 3

o Príloha 4

o Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v znení Usmernenia č. 1

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte