Výzva č. OPŽP-PO3-09-2 z 2.6.2009 (3.2. – I. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

kód výzvy: OPŽP- PO3- 09-2

15.7.2009 Ministerstvo životného prostredia SR
Vydáva Oznámenie o oprave textu pre výzvu zverejnenú dňa 02.06.2009, kód výzvy OPŽP-PO3-09-2

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte