Výzva č. OPŽP-PO3-09-4 z 27.8.2009 (3.1. – II. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
kód výzvy: OPŽP – PO3 – 09 – 4

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie:

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte