Výzva č. OPŽP-PO1-09-3 z 21.8.2009 (1.1., 1.2.)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

kód výzvy: OPŽP- PO1- 09-3

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte