«

»

Apr
10

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.5 platnú od 10.04.2014.

 

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       zapracovania zmien pri realizácii zákaziek podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli ustanovené zákonom č. 34/2014 Z.z., ktorý mení aj časti zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a tieto zmeny sú účinné od 27.02.2014;

–       aktualizácie postupu v prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

–       aktualizácie nepodstatnej zmeny projektu v prípade zmeny výšky finančných prostriedkov;

–       aktualizácie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP;

–       upresnenia ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;

–       doplnenia povinnosti prijímateľa viesť a vedieť preukázať analytické účtovanie o príjmoch a nákladoch vznikajúcich v dôsledku realizácie projektu.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

zavedenie nových príloh príručky:

Príloha č. 4.3 Čestné vyhlásenie o vykonaní verejného obstarávania

 

Viac podrobností nájdete na linke https://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.