Výzva č. OPŽP-PO5-09-1 z 11.2.2009 (5.1, 5.2 a 5.3)

Informácia o zmene dátumu uzavretia výzvy pre výzvy: OPŽP-PO4-09-1 a OPŽP-PO5-09-1 z dňa 05.05.2009

 

Informácia o oprave textu pre výzvy: OPŽP-PO1-09-1, OPŽP-PO4-09-1 a OPŽP-PO5-09-1 z dňa 24.04.2009

príloha k Informácii o oprave textu pre výzvy: OPŽP-PO1-09-1, OPŽP-PO4-09-1 a OPŽP-PO5-09-1 z dňa 24.04.2009: Príloha č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

 

Oznámenie o oprave textu pre výzvy: OPŽP-PO1-09-1, OPŽP-PO4-09-1 a OPŽP-PO5-09-1 z dňa 06.03.2009

príloha k Oznámeniu o oprave textu pre výzvy: OPŽP-PO1-09-1, OPŽP-PO4-09-1 a OPŽP-PO5-09-1 z dňa 06.03.2009: Opis projektu

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 5: OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY

kód výzvy: OPŽP- PO5- 09-1

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte