Výzva č. OPŽP-PO4-15-1 z 30. 07. 2015 (4.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

 

kód výzvy: OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

  • „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
  • „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

o   Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o   Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu v znení Usmernenia č.1

o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

o    Príloha 03 žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

 

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o   Prílohy 1-18

o   Mapové prílohy 1-13

o   Príloha 1

o   Príloha 2

o   Príloha 3

o   Príloha 4

o   Príloha 5

 

Kompletné dokumenty k výzve OPŽP-PO4-15-1  v znení Usmernenia č.1 v zip formáte 

Kompletné dokumenty k výzve OPŽP-PO4-15-1 v zip formáte