Výzva č. OPŽP-PO3-09-1 zo 7.5.2009 (3.1. – II. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

kód výzvy: OPŽP – PO3 – 09 – 1

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte