Výzva č. OPŽP-PO2-11-1 z 3.10.2011 (PO 2)

Ministerstvo životného prostredia SR si dovoľuje upozorniť žiadateľov aby v rámci výzvy OPŽP-PO2-11-1 používali kontaktný e-mail info@enviro.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami

 

kód výzvy: OPŽP-PO2-11-1

 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 29. januára 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-11-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 41 881 510,21 EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-11-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 

Prílohy:

 

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte