Výzva č. OPŽP-PO2-10-1 z 11.6.2010 (2.1.)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 2:  OCHRANA PRED POVODŇAMI

kód výzvy: OPŽP- PO2-10-1

Dňom 08. 09. 2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pozastavilo výzvy a opravilo text pre výzvy OPŽP-PO1-10-1 zo dňa 04.06.2010 a OPŽP-PO2-10-1 zo dňa 11.06.2010

Informácia o oprave k PO1-10-1 – PO2-10-1 – Príloha 1

Informácia o oprave k PO1-10-1 – PO2-10-1 – Príloha 2


Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte