Výzva č. OPŽP-PO2-10-3 z 30.6.2010 (2.1 – II. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 2:  OCHRANA PRED POVODŇAMI

kód výzvy: OPŽP- PO2-10-3

Dňom 28.09.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pozastavilo výzvu a opravilo text pre výzvu OPŽP-PO2-10-3 zo dňa 30.06.2010

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte