Výzva č. OPŽP-PO2-09-1 zo 7.8.2009 (2.1. – I. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 2: OCHRANA pred povodňami

kód výzvy: OPŽP- PO2- 09-1

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte