Výzva č. OPŽP-PO1-09-1 z 11.2.2009 (1.1., 1.2.)

Informácia o zmene dátumu uzavretia výzvy a o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-1 zverejnenej dňa 11.02.2009

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

kód výzvy: OPŽP- PO1- 09-1

 

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte