Výzva č. OPŽP-PO1-12-1 zo 14.2.2012 (1.3)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

kód výzvy: OPŽP-PO1-12-1

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 28. júna 2012 vydalo Usmernenie č. 2 – informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 2 je pozastaviť túto výzvu a predĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia viacerých dokumentov. Termín uzavretia výzvy sa usmernením zmenil z 29. júna 2012 na 16. júla 2012.

Zmeny vykonané usmernením:

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa pôvodný dátum uzavretia výzvy 29.6.2012 nahrádza nasledovným dátumom uzavretia výzvy: „16.7.2012“.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa zmenili niektoré ustanovenia dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa zmenilo poradie príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom pôvodná príloha č. 14 žiadosti o NFP sa presunula ako podpríloha k prílohe č. 2 žiadosti o NFP.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza elektronický vzor tabuľky ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa ako podprílohy k prílohe č. 2 Finančná analýza, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 16. mája 2012 vydalo Usmernenie č. 1 – informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 je pozastaviť túto výzvupredĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia vysvetliviek k povinnej prílohe č. 21 žiadosti o nenávratný finančný príspevok a úpravy znenia definície oprávnených výdavkov. Termín uzavretia výzvy sa usmernením zmenil z 18. mája 2012 na 29. júna 2012.

Usmernením sa zmenil dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1“, ktorý je prílohou výzvy a jeho aktualizovaná verzia je k dispozícii na stiahnutie, ako aj dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, ktorý je tiež prílohou výzvy a ktorého aktualizovaná verzia je tiež k dispozícii na stiahnutie.

 


 

Prílohy:

 

Podporné dokumenty a informácie

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v zmysle Usmernenia č. 2

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v zmysle Usmernenia č. 1

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte