Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP

 

V súlade s § 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), ak sa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán RO môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak RO disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená ŽoNFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, štatutárny orgán RO vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení ŽoNFP. Štatutárny orgán RO môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, pričom je viazaný poradím projektov určeným podľa § 14 odsekov 1 až 4 zákona o pomoci a podpore.

V prípade, ak RO bude disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie, RO bude písomne informovať (formou Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci) žiadateľov tých žiadostí o NFP, pri ktorých súčet ich odporúčaných NFP nebude prekračovať výšku disponibilných finančných prostriedkov a o zámere postupovať podľa § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore. Zároveň v rámci tejto Žiadosti o predloženie dokumentov RO stanoví podmienky poskytnutia pomoci, ktorých splnenie je nevyhnutné opätovne overiť a vyzve príslušných žiadateľov na preukázanie splnenia týchto podmienok poskytnutia pomoci (napr. preukazované dokumentmi, ktorých aktuálnosť bola RO stanovená v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP najviac 3 mesiace odo dňa predloženia ŽoNFP, platnosť stavebného povolenia a pod.).