«

»

Apr
12

Oznámenie o ukončení činnosti regionálnych pracovísk sekcie fondov EÚ SAŽP v Žiline a Košiciach

Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1. mája 2017 ukončia svoju činnosť regionálne pracoviská sekcie fondov EÚ:

v Košiciach (Alžbetina 25, 040 01 Košice) a v Žiline (Dolný Val 20, 010 01 Žilina).

Dovoľujeme si oznámiť všetkým prijímateľom projektov z Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP), ktoré sú v období udržateľnosti, aby od 1. 5. 2017 zasielali všetky poštové zásielky a mailovú komunikáciu na nižšie uvedené kontakty v závislosti od prioritnej osi OP ŽP, v rámci ktorej bol projekt implementovaný.

Adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

uviesť príslušný odbor

Karloveská 2

841 04  Bratislava 4

 

Mgr. Ľuboš Dudáš, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov vôd

0906 314 112

lubos.dudas@sazp.sk

 

Ing. Jakub Lupták, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení

0906 314 138

jakub.luptak@sazp.sk

 

Ing. Stanislav Ružička, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy

0906 314 166

stanislav.ruzicka@sazp.sk

 

Ing. Karol Gulčík, poverený zastupovaním vedúceho odboru

odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží

0906 314 155

karol.gulcik@sazp.sk

 

Ing. Peter Bognár, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody

0906 314 133

peter.bognar@sazp.sk