«

»

Okt
30

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

logo_op kzp_B_web

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy Eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy Eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy Eur. Schválením Operačného programu Kvalita životného prostredia sa teda zdroje Európskej únie stali prostredníctvom Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR príležitosťou na realizáciu hlavného cieľa programu, ktorým je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať sprostredkovateľské orgány, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Program je rozdelený do 5 prioritných osí. Z Kohézneho fondu, v rámci ktorého je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky, budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 v celkovej výške viac ako 1,861 mld. Eur. Z toho na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1, zameranej na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, je vyčlenených viac ako 1,441 mld. Eur a na aktivity v rámci prioritnej osi 2 v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami je určených 419,34 mil. Eur.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške viac ako 1,276 mld. Eur. V rámci prioritnej osi 3 zameranej na podporu riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy je z toho vyčlenených 260,9 mil. Eur. Na podporu aktivít prioritnej osi 4 v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch je alokovaných 938,88 mil. Eur a 77 mil. Eur predstavujú zdroje na technickú pomoc v rámci prioritnej osi 5.

O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, a teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, ako aj neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.