OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007.

 

Operačný program Životné prostredie (OPŽP) spadá medzi tematické operačného programy v cieli Konvergencia a z pohľadu finančných prostriedkov je druhým najväčším slovenským operačným programom v rámci Národného strategického referenčného rámca na programové obdobie 2007-2013. Celkový rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur, čo predstavuje 15,99 % zo všetkých prostriedkov z fondov Európskej únie určených v rámci NSRR pre Slovensko.

 

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

 

OP Životné prostredie obsahuje 7 prioritných osí rozdeľujúcich operačný program na logické celky a tie sú ďalej konkretizované prostredníctvom operačných cieľov, ktoré vymedzujú, aké typy projektov môžu byť v rámci príslušnej osi podporené.

 

Prioritná os 1          INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Špecifický cieľ:       Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR

Na PO1 je vyčlenených približne 1,077 mld. €, t.j. cca 50,31 % OPŽP.

 

Prioritná os 2          OCHRANA PRED POVODŇAMI

Špecifický cieľ:       Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami

Na PO2 je vyčlenených približne 141,17 mil. €, t.j. cca 6,6  % OPŽP.

 

Prioritná os 3          OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Špecifický cieľ:       Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR

Na PO3 je vyčlenených  približne 211,76 mil. €, t.j. cca 9,89 % OPŽP.

Prioritná os 4          ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Špecifický cieľ:       Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy

Na PO4 je vyčlenených približne 570,59 mil. €, t.j. cca 26,65 % OPŽP.

 

Prioritná os 5          OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY

Špecifický cieľ:       Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR

Na prioritnú os je vyčlenených približne 59,71 mil. €, t.j. cca 2,78 % OPŽP.

Prioritná os 6          TECHNICKÁ POMOC

Špecifický cieľ:       Zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OPŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OPŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie,

Na prioritnú os je vyčlenených  približne 57,17 mil. €, t.j. cca 2,67 % OPŽP.

Prioritná os 7          BUDOVANIE POVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO SYSTÉMU

Špecifický cieľ:       Zabezpečenie prevencie a zníženie rizika ohrozenia obyvateľstva povodňami a vzniku povodňových škôd

Na prioritnú os je vyčlenených  približne 23,53 mil. €, t.j. cca 1,1 % OPŽP.