Výzva č. OPŽP-PO4-09-5 z 13.8.2009 (4.5)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

kód výzvy: OPŽP- PO4- 09-5

4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte