Výzva č. OPŽP-PO3-14-2 z 10.2.2014 (3.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

 kód výzvy: OPŽP-PO3-14-2

 

-          Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

-          Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

-          Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

-          Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

-          Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

-          Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť

-          Príloha 02c žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

-          Príloha 02d žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

-          Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

-          Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia hnuteľných vecí

-          Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

-          Príloha 08 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

-          Príloha 12 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

-          Príloha 12 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

-          Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu

-          Príloha 02 k Príručke pre žiadateľa –  Finančná analýza – tabuľková časť – VZOR

-          Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy v rámci výzvy OPŽP-PO3-14-2

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

 

Kompletné dokumenty v .ZIP formáte