Výzva č. OPŽP-PO3-13-4 z 2.12.2013 (3.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-13-4

 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 20. mája 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4.Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 20 425 550,- EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

  •  Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-4“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

         

 

“Upozornenie! Dňa 30. decembra 2013 boli v Obchodnom vestníku zverejnené

nasledujúce dodatky ku schémam štátnej pomoci, relevantným k zverejnenej

výzve na predkladanie ŽoNFP:

 

– Dodatok č. 4 k Schéme štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry

pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna

pomoc)

 

– Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v

oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka).

 

Uvedené dodatky vrátane rekonštruovaných verzií schém štátnej pomoci sú

zverejnené v rámci podporných dokumentov a informácií nižšie.

 

Účinnosťou dodatkov ku schémam štátnej pomoci sa nemenia žiadne z podmienok

poskytnutia pomoci zakladajúce povinnosť Riadiacemu orgánu zrušiť alebo

pozastaviť (predĺžiť) zverejnenú výzvu na predkladanie ŽoNFP.”

 

Prílohy:

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

 

“Chybou v písaní bol zverejnený nesprávny údaj o poradovom čísle dodatku schémy v Obchodnom  vestníku, keď namiesto správneho údaju Dodatok č. 3 bol uvedený nesprávny údaj Dodatok č. 4.”

 

Pomôcka k určeniu veľkosti podniku pre účely štátnej pomoci pre programové obdobie / roky 2007 – 2013

 

Kompletné dokumenty k výzve v znení Usmernenia č. 1 v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte