Výzva č. OPŽP-PO1-10-1 zo 4.6.2009 (1.2 – I., II. a III. skupina aktivít)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

kód výzvy: OPŽP- PO1-10-1

Dňom 08. septembra 2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pozastavilo výzvy a opravilo text pre výzvy OPŽP-PO1-10-1 zo dňa 04.06.2010 a OPŽP-PO2-10-1 zo dňa 11.06.2010


Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte