Výzva č. OPŽP-PO1-13-2 z 30.9.2013 (1.3)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Operačný cieľ 1.3: Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

 

kód výzvy: OPŽP-PO1-13-2

 

 

Prílohy:

 

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte