Výzva č. OPŽP-PO1-13-1 z 24.5.2013 (1.2)

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

 

kód výzvy: OPŽP-PO1-13-1

 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 160 428 500,- EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 (ďalej len „výzva“), upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme navýšenia finančných prostriedkov, vykonať formálne úpravy vybraných vzorov príloh žiadosti o NFP, upraviť a spresniť dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1“ a upraviť znenie dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 09.09.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2a) žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2c) žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2e) žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 5 žiadosti o NFP – „Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 14 žiadosti o NFP –  Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

 

 

Prílohy:

 

 

Podporné dokumenty a informácie:

 

Kompletné dokumenty v znení Usmernenia č. 2 k výzve v .zip  formáte

Kompletné dokumenty v znení Usmernenia č. 1 k výzve v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip  formáte