Schválené veľké projekty

 

1. veľký projekt:

Skupinová kanalizácia (SKK) Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače”

schválený 16.02.2012


Rozhodnutím komisie zo dňa 16. februára 2012 Európska komisia schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Skupinová kanalizácia (SKK) Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače”, ktorý tvorí časť Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia.

Projekt predložil Riadiaci orgán pre OPŽP už 4. mája 2010 a na požiadanie Komisie predkladal dodatočné informácie, pričom posledná bola z 12. júla 2011. Následne Komisia veľký projekt posúdila a v uplynulých dňoch vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu, že prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a že je v súlade s ostatnými politikami Únie.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v regióne Dolného Liptova a dosiahnutie minimálne 99,2% napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu. Projekt pomôže novonapojiť na kanalizáciu až 5 730 obyvateľov. Vybuduje sa 1698 domových prípojok na kanalizáciu a tiež až 40 116 m novej kanalizačnej siete. Za týmto účelom bola Komisiou schválená suma projektu vo výške 17 173 414 EUR. Orgánom zodpovedným za realizáciu projektu je Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.


2. veľký projekt:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne”

schválený 03.07.2012


Rozhodnutím Komisie zo dňa 3. júla 2012 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 21. septembra 2010 a na požiadanie Komisie predkladal dodatočné informácie, pričom posledná bola z 13. apríla 2012.  Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 6 aglomerácií: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná Velčice podľa smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Tým sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Projekt zároveň umožní zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou časti obyvateľstva v tých prípadoch, v ktorých zatiaľ nie je  zabezpečené podľa smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Projekt pomôže dobudovať, rozšíriť a intenzifikovať 4 jestvujúce komunálne ČOV a vybuduje aj novú ČOV takže  ich kapacita dosiahne 113 200 EO (ekvivalentných obyvateľov). Zároveň zvýši pripojenie na verejnú kanalizáciu minimálne na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50 372 m gravitačnej kanalizácie, 33  čerpacích staníc a 8 396 m výtlačného kanalizačného potrubia, pričom na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí až 11 650 obyvateľov. V rámci projektu sa vybuduje aj 26 606 m vodovodného potrubia,  na ktoré sa pripojí  3 121 obyvateľov. Za týmto účelom bola Komisiou schválená suma spolufinancovania projektu vo výške 56 875 870 EUR. Prijímateľom  zodpovedným za realizáciu projektu je regionálna vodárenská spoločnosť – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.


3. veľký projekt:

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“

schválený 16.07.2012


V poradí už tretím schváleným veľkým projektom OP ŽP je projekt  „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, ktorému Komisia svojím rozhodnutím  zo dňa 16. júla 2012 schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu. Tento projekt je taktiež  súčasťou OP ŽP  v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 3. septembra 2010 a na požiadanie Komisie predkladal dodatočné informácie, pričom posledná bola z 13. apríla 2012. Komisia veľký projekt posúdila a následne v uplynulých dňoch schválila s konštatovaním, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 4 aglomerácie: Dubnica nad Váhom, Ladce, Košeca a Ilava podľa smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Projekt zároveň umožní zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou časti obyvateľstva v tých prípadoch, v ktorých  zatiaľ  nie sú zabezpečené podľa smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Projekt tým  prispeje k zníženiu znečistenia povrchových a podzemných vôd a zároveň k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva  v danej oblasti.

Projekt  umožní intenzifikovať komunálnu ČOV Dubnica nad Váhom a prebudovať komunálnu ČOV Ilava na centrálnu čerpaciu stanicu za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov. Kapacita ČOV Dubnica nad Váhom bude   49 286 EO. Zároveň sa zvýši pripojenie na verejnú kanalizáciu minimálne na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 39 608 m gravitačnej kanalizácie, 15  čerpacích staníc a 7 991 m výtlačného kanalizačného potrubia, pričom na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí 6 070 obyvateľov. V rámci projektu sa vybuduje aj 13 891 m vodovodného potrubia,  na ktoré sa novo pripojí až 3 222 obyvateľov. Za týmto účelom bola  Komisiou schválená suma spolufinancovania projektu vo výške 43 413 161 EUR. Prijímateľom zodpovedným za realizáciu projektu je Považská vodárenská spoločnosť, a.s.


4. veľký projekt:

„Čistiareň odpadových vôd Sever”

schválený 03.08.2012


Rozhodnutím Komisie zo dňa 3. augusta 2012 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už štvrtému veľkému projektu „Čistiareň odpadových vôd Sever”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 10. mája 2011 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 21. decembra 2011. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 7 aglomerácií: Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Veľké Uherce a Bánovce nad Bebravou podľa smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Tým sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti.

Projekt pomôže dobudovať a intenzifikovať 3 komunálne ČOV v Topoľčanoch, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou, na ktoré bude napojených približne 115 628 ekvivalentných obyvateľov. Zároveň zvýši pripojenie na verejnú kanalizáciu minimálne na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 78 142 m gravitačnej kanalizácie, 49  čerpacích staníc a 18 417 m výtlačného kanalizačného potrubia, pričom na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí až 11 016 obyvateľov. Za týmto účelom bola Komisiou schválená suma spolufinancovania projektu vo výške 64 943 462 EUR. Prijímateľom  zodpovedným za realizáciu projektu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


5. veľký projekt:

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

schválený 14.11.2012

Rozhodnutím Komisie zo dňa 14. novembra 2012 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už piatemu veľkému projektu Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 52 238 710 eur a ďalších   9 218 596 eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu takmer 87 800 090 Eur.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 20. apríla 2011 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 27.februára a 18.júla 2012. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 8 aglomerácií podľa smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Tým sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Ciele projektu sú v súlade s ukončenou etapou 1, ktorá sa realizovala v programovom období 2000 – 2006.

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vyriešením 5 aglomerácií nad 2 000 – 10 000 ekvivalentných obyvateľov (EO), 2 aglomerácií nad 10 000 – 15 000 EO a 1 aglomerácie nad 15 000 – 150 000 EO. Zároveň bude zabezpečené odkanalizovanie odpadových vôd od novonapojených  približne 18 801 obyvateľov zo 7 obcí Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Oravská Polhora, Rabča a Sihelné na čistiareň odpadových vôd (ČOV) Námestovo, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Orava, etapa 1. Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov v projektových územiach sa zabezpečí v projekte vybudovaním približne 127 km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc a 9 km výtlačného kanalizačného potrubia. Prijímateľom  zodpovedným za realizáciu projektu je Oravská vodárenská spoločnosť, a.s..


 

6. veľký projekt:

Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu

schválený 31.01.2013

 

Rozhodnutím Komisie zo dňa 31. januára 2013 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už šiestemu veľkému projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 25 746 458eur a ďalších  4 543 493eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu takmer 50 422 901,53 Eur.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 13. októbra 2011 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 21. marca, 25. septembra a 9. novembra 2012. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do recipienta z dvoch čistiarní odpadových vôd (ČOV) Petržalka a ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa, ktoré sú v hlavnom meste Bratislava, spĺňala všetky ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, osobitne požiadavky na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch celkový dusík (N celk.) a fosfor (P celk.). Tým sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti.

V rámci aktivity „Vrakuňa – ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV)“ bude pokryté prebudovanie jestvujúceho systému na systém RADN (regenerácia, anaeróbia, denitrifikácia, nitrifikácia), pričom pre zabezpečenie biologického odstraňovania dusíka a fosforu je potrebné vykonať tieto práce: zväčšiť jestvujúce objemy aktivačných nádrží, vykonať kompletnú výmenu technologických zariadení v aktivačných nádržiach, prebudovať jestvujúci 24 linkový systém na 2 linky, vymeniť technologické zariadenia v dúchárni, zmeniť systém prečerpávania vratného a prebytočného kalu a vykonať modernizáciu technologického zariadenia v dosadzovacích nádržiach. Po realizácií projektu budú teda na ÚČOV Vrakuňa v prevádzke len dve linky biologického čistenia, tie však zabezpečia, že kvalita vypúšťanej vyčistenej vody bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky SR a EÚ.

V rámci druhej aktivity „Petržalka – WWTP“ buderiešené prebudovanie jestvujúceho 4 linkového biologického čistenia s klasickou aktiváciou na 2 linkový systém RADN (regenerácia, anaeróbia, denitrifikácia, nitrifikácia). Na rozdiel od ÚČOV Vrakuňa predmetom intenzifikácie a modernizácie stavby ČOV Petržalka je aj mechanické čistenie a časť kalového hospodárstva. Potreba úprav objektov mechanického stupňa je vyvolaná tým, že mechanický stupeň má neúmerne vysokú účinnosť odstraňovania uhlíkatého znečistenia (55 % – BSK5) a to má vplyv na biologický stupeň čistenia. Úpravou objektov, výmenou technologických zariadení a inštaláciou zariadení na pranie zhrabkov a piesku sa odstráni tento nežiaduci stav a zlepšia sa podmienky pre biologické čistenie odpadovej vody so zameraním na odstraňovanie dusíka a fosforu. Kalové hospodárstvo je na ČOV Petržalka relatívne nové a kapacitne postačujúce, preto sa týmto projektom bude riešiť len zachytávanie a likvidácia kalovej vody.

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vyriešením 1 aglomerácie a zároveň bude zabezpečené napojenie na 2 zrekonštruované ČOV od približne 618 245 ekvivalentných obyvateľov  Vlastníkom a  prevádzkovateľom zrekonštruovaných ČOV je žiadateľ, regionálna vodárenská spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá bude prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.


7. veľký projekt:

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

schválený 05.02.2014

 

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. februára 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už siedmemu veľkému projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 27 533 902 Eur a ďalších  4 858 924 Eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu takmer 62 138 789,96Eur.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 2. apríla 2013 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 22. októbra 2013. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu v oblasti odkanalizovania a čistenia povrchových vôd je zvýšenie počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Bytča a Hvozdnica o približne 11 tisíc obyvateľov a zabezpečenie odpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/271/EHS a záväzkami Slovenskej republiky voči EÚ. V rámci projektu sa vybuduje takmer 65 km kanalizačných sietí a zrekonštruuje a intenzifikuje sa ČOV Bytča na kapacitu 28 tisíc EO.

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zvýšenie o približne 8,5 tisíc obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov (v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Štiavnik a Hvozdnica) a zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie na území okresu Bytča. V rámci projektu sa vybuduje približne 52 km vodovodnej siete.

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vyriešením 2 aglomerácii a zároveň bude zabezpečené napojenie na  zrekonštruovanú ČOV Bytča od približne 23 320 ekvivalentných obyvateľov. Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovanej ČOV je žiadateľ, regionálna vodárenská spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá bude prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.


8. veľký projekt:

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

schválený 05.05.2014

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. mája 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už ôsmemu veľkému projektu Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 37 336 768 Eur a ďalších  6 588 841 Eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 58 100 657 Eur.

 Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 25. júna 2013 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 19. decembra 2013. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu v oblasti odkanalizovania a čistenia povrchových vôd je zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu minimálne na 85% existujúcich producentov v projektových územiach  vybudovaním približne 66 km kanalizácie a pripojenie približne 10 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Zároveň sa zrekonštruujú a intenzifikujú 2 existujúce ČOV Moldava nad Bodvou a Šaca v súlade s platnou  legislatívou na kapacitu 24 tisíc EO.

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť pripojenie obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje približne 71 km vodovodnej siete, 2 tisíc vodovodných prípojok, a napojí sa okolo 7,9 tisíc obyvateľov.

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v rámci 7 aglomerácii, a to prostredníctvom cca 66,4 km novovybudovaných kanalizačných sietí, na ktoré sa napojí  10 333 EO a cca 71,8 km novovybudovaných rozvodov pitnej vody, na ktoré sa napojí 7 938 obyvateľov. Taktiež bude zabezpečený zber a čistenie odpadových vôd od približne 24 445 ekvivalentných obyvateľov na 2 zrekonštruovaných ČOV, ktoré budú po realizácii projektu vyhovovať tak kapacitným ako aj kvalitatívnym požiadavkám na čistenie odpadových vôd.

Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovaných ČOV je žiadateľ, regionálna vodárenská spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bude prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.


9. veľký projekt:

Aktívne protipovodňové opatrenia

schválený 23.03.2015

Rozhodnutím Komisie zo dňa 23. marca 2015 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 53 644 498 Eur a ďalších  9 466 677 Eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 63 111 175Eur.

Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP 19. decembra 2014 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 10. februára 2015. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projektjev súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie optimalizácie intervenčných kapacít vo väzbe na identifikované povodňové riziká SR. Splnením cieľa projektu budú zabezpečené základné predpoklady pre účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia. Naplnenie hlavného cieľa taktiež prispeje k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek a efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodne a po povodni. Ďalším dôležitým cieľom projektu je riešenie „zvyškového povodňového rizika” v zmysle národných úrovní ochrany a v súlade so všeobecnou stratégiou povodňového manažmentu, ako je definovaná v plánoch manažmentu povodí.

Realizácia projektu je zameraná na posilnenie intervenčných kapacít na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré reprezentujú:

  • Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (HaZZ),
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP),
  • 621 obcí, kde vybavenie na miestnej úrovni (lokálne balíčky) posilní existujúce zariadenia Dobrovoľného hasičského zboru (podľa zákona č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov), ktoré zriadili obce. Obce boli vybrané na základe analýzy oblastí definovaných „Predbežným hodnotením povodňového rizika“ a analýzy databázy zásahov HaZZ.

Výstupy projektu sú definované optimalizáciou intervenčných kapacít a spočívajú v obstaraní balíčkov technického zásahového vybavenia:

  • 621 lokálnych balíčkov,
  • Vybavenie na posilnenie regionálnych intervenčných kapacít HaZZ (1 229 ks) a SVP (129 ks),
  • Vybavenie na posilnenie intervenčných kapacít HaZZ na národnej úrovni (97 ks), ktoré umožní aj vytvorenie dvoch národných modulov protipovodňovej ochrany (Národný povodňový záchranný modul (pomocou člnov) a Národný modul mobilnej čistiarne a úpravne vôd).

Spolu bude obstaraných a umiestnených 2 076 ks technického zásahového vybavenia.

Organizáciou zodpovednou za prípravu a následnú realizáciu projektu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Realizácia projektu zabezpečí protipovodňovú ochranu pre 33 064 osôb na území Slovenskej republiky.

Dňa 16. novembra 2015 Riadiaci orgán predložil Komisii žiadosť o zmenu veľkého projektu. Zmena sa týkala rozšírenia rozsahu projektu ako aj pridelenia vyššieho nenávratného finančného príspevku a nadväzovala na schválenú revíziu Operačného programu Životné prostredie, v.5. Rozhodnutím Komisie zo dňa 21. decembra 2015 Komisia schválila navrhovanú zmenu veľkého projektu. Príspevok Únie z Kohézneho fondu sa zvýšil na 135 761 235 Eur a príspevok zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 23 957 865 EUR. Realizáciou zmeny projektu sa dosiahne vyššia hodnota merateľného ukazovateľa „Počet technologických zariadení na elimináciu hrozieb a následkov bezpečnostných rizík“ z pôvodne plánovanej hodnoty 2 076 ks na 2 610 ks a zároveň sa zvýši počet obstaraných lokálnych balíčkov z 621 ks na 771 ks.

Dňa 3. februára 2016 Riadiaci orgán predložil Komisii druhú žiadosť o zmenu veľkého projektu. Zmena sa týkala rozšírenia rozsahu projektu, a to prostredníctvom nákupu 360 ks elektronických zariadení pre určenie polohy, zdieľanie polohy pre príjazd vzdialenejších jednotiek, mapovanie rozsahu katastrofy. Navrhovaná zmena nezvýšila celkovú sumu oprávnených nákladov projektu, avšak zvýšila jeden z ukazovateľov výstupu projektu  „Počet technologických zariadení na elimináciu hrozieb a následkov bezpečnostných rizík“ z pôvodne plánovanej hodnoty 2 610 ks na 2 970 ks. Rozhodnutím Komisie zo dňa 6. apríla 2016 Komisia navrhovanú zmenu veľkého projektu schválila.