Aktuálne výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia dňa  03. 07. 2015  zverejnilo 1. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov OP KŽP so zameraním na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody.

 

Viac informácií o danej výzve je možné získať na stránke: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/