Otázky z oblasti prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-1 pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

 

I. skupina aktivít: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu.

 

Nakoľko medzi oprávnenými žiadateľmi pre predmetnú výzvu sú aj právnické osoby oprávnené na podnikanie, je možné financovať aktivity zamerané na zmenu palivovej základne v prospech využívania obnoviteľných zdrojov aj v neverejných objektoch (napr. objekty priemyselných areálov) tzn. v objektoch, ktoré nie sú budovami, ktoré užíva orgán verejnej správy alebo nie sú verejnosti prístupné budovy?

Výzva č. OPŽP-PO3-14-1 je vyhlásená pre I. skupinu aktivít operačného cieľa 3.1, ktorej cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov a emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla.

Oprávnenými sú aktivity definované pod písmenom A, t.j. „Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu.“

Z definície oprávnenej aktivity vyplýva, že projekty realizované v tzv. neverejných objektoch, ako ich definujete v otázke, nie sú v rámci predmetnej výzvy oprávnené.

 

Sú v rámci výzvy oprávnené projekty zamerané na výstavbu nových zariadení na výrobu tepla a teplej vody?

Projekty výstavby nových zdrojov energie, ktorá nie je náhradou za starý zdroj energie s tým istým výkonom nie sú oprávnené, keďže cieľom podporovaných opatrení má byť primárne zníženie emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok do ovzdušia. Uvedené obmedzenie je definované aj v samotnej výzve, str. 6.

V rámci projektu musí byť zaručená a overená likvidácia pôvodného kotla na spaľovanie fosílnych palív (neplatí pre solárne systémy, tepelné čerpadlá a zariadenia na využitie bioplynu na výrobu tepla a teplej vody).

 

Mesto/obec chce zrekonštruovať kotolňu z uhlia na biomasu. Sú v rámci projektu považované výdavky na rekonštrukciu miestnosti, kde prebehne zmena palivovej základne, za oprávnené? Pôjde napr. aj o zateplenie miestnosti, kde bude realizovaná výmena kotla.

V rámci výzvy č. OPŽP-PO3-14-1 sa za oprávnenú aktivitu považuje zmena palivovej základne, ktorej výsledkom je zníženie emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok do ovzdušia, t.j. v uvedenom prípade náhrada kotla spaľujúceho fosílne palivo (uhlie) za kotol na obnoviteľný zdroj energie (biomasu).

Hlavným cieľom realizácie projektu musí byť preukázateľné zníženie emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok do ovzdušia a oprávnenými výdavkami sú výdavky priamo súvisiace s týmto cieľom. Rekonštrukcia objektu resp. opatrenia na znižovanie energetických strát budov nie sú v rámci uvedenej výzvy oprávneným výdavkom, čo je uvedené aj v dokumente zverejnenom k výzve: „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“. V zozname neoprávnených výdavkov (str. 21) sú uvedené „výdavky na zníženie strát tepla v objektoch (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod.)“.

 

Sme súkromná spoločnosť a radi by sme zrealizovali projekt v rámci výzvy č. OPŽP-PO3-14-1, pričom by išlo o výmenu palivovej základne zo zemného plynu na biomasu spolu s rekonštrukciou primárnych a diaľkových rozvodov. Vyhlásená výzva sa odkazuje na Programový manuál, kde v časti 3.2.6.2 sa spomína, že projekt môže byť oprávnený pokiaľ sa miesto realizácie nachádza mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia a rekonštrukcia rozvodov je oprávnená pokiaľ sa v projekte robí zmena palivovej základne.

V rámci vyhlásenej výzvy č. OPŽP-PO3-14-1 a v zmysle Programového manuálu OP ŽP verzia 9.1 sa za oprávnené aktivity považujú projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu.

Čo sa týka časti 3.2.6.2 Programového manuálu OP ŽP, tu je vo vzťahu k oprávnenosti či neoprávnenosti výdavkov pre operačný cieľ 3.2. uvedené, že za neoprávnené budú považované projekty, pri ktorých dochádza k zámene paliva zemného plynu za palivo – biomasu, čo spôsobuje zvýšenie emisií základných znečisťujúcich látok. Zároveň sa uvádza, že táto podmienka sa nevzťahuje na projekty realizované v územiach mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú vymedzené v prílohe č. 2 Programového manuálu, ak takto bude uvedené vo výzve na predkladanie projektov o NFP. Keďže vo výzve č. OPŽP-PO3-14-1 sa takáto výnimka (v súlade s ktorou by projekty zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu v územiach mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia mohli byť oprávnené) neuvádza, v rámci predmetnej výzvy zmena palivovej základne zo zemného plynu na biomasu nie je oprávnenou aktivitou.

 

Je výmena radiátorov oprávnený náklad v žiadosti o NFP pri zmene palivovej základne telesa z uhlia na biomasu?

V zmysle Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1 pre Operačný program Životné prostredie, sa medzi neoprávnené výdavky zaraďujú aj výdavky súvisiace s výmenou vnútorných tepelných rozvodov a radiátorov, pokiaľ nie sú z technického hľadiska pre realizáciu projektu nutné (napr. v prípade zmeny teplotného spádu vykurovacej sústavy, tlakových požiadaviek na vykurovaciu sústavu). Oprávnenosť predmetných výdavkov bude posúdená po predložení kompletnej projektovej dokumentácie k Žiadosti o NFP.

 

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-2 je v rámci poznámok pod čiarou č. 11 a č. 12 Príručky pre žiadateľa k merateľnému ukazovateľu dopadu „Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/ na 100 km (percentuálne Zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítané na 100 km) – %“ uvedené, že „Žiadateľ pri merateľnom ukazovateli dopadu pojednávajúcom o znížení emisií uvedie jeho hodnotu ako rozdiel hodnoty „v súčasnosti” a hodnoty „po realizácii” uvedených v tabuľke č. 8 Technické a environmentálne ukazovatele prílohy č. 1 Opis projektu“. Akým spôsobom máme postupovať pri určení konečnej hodnoty v %?

Žiadateľ pri merateľnom ukazovateli dopadu pojednávajúcom o znížení emisií uvedie jeho hodnotu ako percentuálne zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítaného na 100 km hodnoty zo stĺpca „V súčasnosti“ a hodnoty zo stĺpca „Po realizácii“ uvedených v tabuľke č. 8 Technické a environmentálne ukazovatele prílohy č. 1 Opis projektu.

 

V rámci aktuálne zverejnených výziev na operačný cieľ 3.1 s kódmi OPŽP-PO3-13-4 a OPŽP-PO3-14-2 je zadefinovaná povinná príloha č. 25 Kópia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent na dodávku tovarov a uskutočnenie stavebných prác (pre výzvu OPŽP-PO3-13-4), resp. príloha č. 15 Kópia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent na dodávku tovarov (pre výzvu OPŽP-PO3-14-2). Je v rámci týchto príloh potrebné predložiť kópiu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na všetky tovary, práce a služby, ktoré budú spolufinancované v rámci predložených projektov?

V rámci uvedených príloh č. 25 (Kópia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent na dodávku tovarov a uskutočnenie stavebných prác pre výzvu s kódom OPŽP-PO3-13-4), resp. č. 15 (Kópia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent na dodávku tovarov pre výzvu s kódom OPŽP-PO3-14-2) je potrebné predložiť kópiu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent na výdavky vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu, t.j. v prípade výzvy s kódom OPŽP-PO3-13-4 na obstaranie dodávky tovarov a uskutočnenie stavebných prác a v prípade výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-2 na obstaranie dodávky tovarov.

 

V rámci aktuálne zverejnenej výzvy na operačný cieľ 3.1 s kódom OPŽP-PO3-13-4 je zadefinovaná povinná príloha č. 20 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP. V tomto vyhlásení má žiadateľ vyplniť „údaje týkajúce sa počtu pracovníkov, ročného obratu (v EUR) a hodnoty aktív súvahy (v EUR) za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce obdobiu počas ktorého predkladá ŽoNFP (t.j. za rok 2012, ak žiadateľ disponuje údajmi za toto účtovné obdobie, v opačnom prípade za rok 2011)“. Čo má vyplniť žiadateľ v prípade, ak má k dispozícii už aj údaje za rok 2013?

Do Prílohy č. 20 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP vyplní žiadateľ údaje za rok 2012, resp. za rok 2013 ak má tieto údaje už k dispozícii. Údaje v tejto prílohe však musia byť v súlade s údajmi, ktoré predkladá žiadateľ v rámci prílohy č. 3 – Účtovná závierka (všetky výkazy).

 

Je oprávnený projekt na inštalovanie zariadenia na redukciu plynov skupiny NOx, v kvalite BAT technológii? Projekt je zameraný na elimináciu emisií NOx do ovzdušia inštaláciou zariadenia na redukciu plynov v kvalite BAT technológií.
Popísaný projektový zámer je oprávnený v rámci operačného cieľa 3.1, I. skupina aktivít. Z popisu však nie je jednoznačné zrejmé, či sa v uvedenom prípade jedná o koncovú technológiu alebo o BAT technológiu týkajúcu sa zmeny priamo vo výrobnom procese. V prípade, že zariadenie bude zachytávať už vzniknuté emisie (koncová technológia), spadá takýto projekt pod schému štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (skupinová výnimka). Ak by sa však jednalo o BAT technológiu predstavujúcu zmenu vo výrobnom procese, ktorou sa dosiahnu sprísnené požiadavky na znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, projekt spadá pod schému štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia (regionálna pomoc).

 

Je výmena elektrického vykurovania za plynové oprávnenou aktivitou v rámci operačného cieľa 3.1. Ochrana ovzdušia?
Hlavným cieľom projektov podporovaných z Operačného programu Životné prostredie v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je znižovanie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Vzhľadom na to, že výmenou elektrického vykurovania za plynové nedochádza k zníženiu emisií (práve naopak), nakoľko súčasný zdroj vykurovania emisie neprodukuje, nie je takýto projekt oprávnený na spolufinancovanie z uvedeného operačného programu.

 

Ako má spoločnosť s.r.o. postupovať pri výbere dodávateľa v prípade ak požaduje max. 50%  oprávnených nákladov. Možno použiť postupy výberu dodávateľa OVS v zmysle Obchodného zákonníka?
V prípade spoločnosti typu s.r.o. (nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle § 6-8 zákona o verejnom obstarávaní), ktorej nebude poskytnutých viac ako  50 % finančných prostriedkov (to znamená 50% a menej), postupuje žiadateľ pri výbere dodávateľa podľa Obchodného zákonníka, teda prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

Zároveň si dovoľujem doplniť informáciu, že výdavky na verejné obstarávanie v prípade projektov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci, nie sú považované za oprávnené. Zároveň v prípade schém štátnej pomoci musí byť dodržaná podmienka, že pred podaním žiadosti nedošlo k začatiu prác na projekte. Začatím prác na projekte sa rozumie buď začatie stavebných prác, alebo prvá právne záväzná povinnosť objednať zariadenie. Nerozumie sa ním však vykonávanie predbežných štúdií na posúdenie  realizovateľnosti projektov bez ohľadu na ich prvenstvo.

 

Je možné, aby mesto, ktoré je vlastníkom tepelného hospodárstva v meste, ale nie je jeho prevádzkovateľom bolo oprávneným žiadateľom pre projekt zmeny palivovej základne z uhlia na plyn v rámci operačného cieľa 3.1? Prevádzkovateľom je spoločnosť s.r.o., v ktorej má podiel aj mesto a táto spoločnosť má s mestom dlhodobú zmluvu o prenájme.
Žiadateľom projektov zmeny palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo, v rámci operačného cieľa 3.1,  môže byť len držiteľ povolenia na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla zákona č.99/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak je také povolenie podľa tohto zákona pre danú činnosť potrebné.

 

Aké doklady musí predložiť právnická osoba oprávnená na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej doprave, keď chce podať projekt v rámci operačného cieľa 3.1, II. skupina Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy  prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia?
Právnická osoba oprávnená na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej doprave musí predložiť dopravnú licenciu vydanú podľa §7 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej preprave, ktorá bola udelená príslušným správnym orgánom a je platná v čase podania projektu a minimálne päť rokov po skončení projektu a súvisí s predmetom projektu.

 

Je oprávnený projekt obsahujúci iba aktivity na plynofikáciu autobusov – prechod na CNG verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy, bez aktivít na vybudovanie CNG čerpacej stanice?
Projekty obsahujúce iba plynofikáciu autobusov – prechod na CNG nebudú oprávnené ak žiadateľ v projekte nepreukáže, že v danej oblasti už existuje CNG čerpacia stanica (vlastná alebo tretej osoby) alebo do konca realizácie projektu bude mať takú stanicu žiadateľ k dispozícii. Toto musí žiadateľ preukázať špeciálnou prílohou k žiadosti o NFP, ktorá bude garantovať možnosť čerpania tohto paliva – príloha bude obsahovať informácie, napr. o najbližšej čerpacej stanici a možnosti jej využívania pre autobusy, ktoré sú predmetom projektu alebo o tom že žiadateľ buduje takú stanicu na vlastné náklady, apod.

 

Je možné v rámci skupiny aktivít II A – plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby možné požiadať o nenávratný finančný príspevok aj na iné alternatívne ekologické palivo (kvapalné), ktoré znižuje emisie do ovzdušia, a ktoré je výhodnejšie alebo je táto aktivita striktne zameraná na plynofikáciu vozidlového parku ?
V rámci operačného cieľa 3.1 II. skupina aktivít – Zníženie emisii znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia  je aktivita: plynofikácia autobusov zameraná iba na využitie jedného paliva – plynu. Projekt zameraný na iné alternatívne palivo nie je oprávneným projektom.

 

že byť obec alebo Mikroregión / založený podľa zákona o obecnom zriadení/   oprávneným žiadateľom o NFP v rámci operačného cieľa 3.1, III. skupiny aktivít na nákup čistiacej techniky pozemných cestných komunikácií?
Obec je oprávneným žiadateľom, pre aktivitu v skupine III A: nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy)  pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a, a miestnych komunikácií). Mikroregión resp. iné združenie založené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nie je oprávneným žiadateľom pre túto aktivitu.

 

3.2

Je možné v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 3, podaťžiadosť o NFP na rekonštrukciu vykurovania strednej školy za účelom zníženia prevádzkových nákladov na vykurovanie (ako nový zdroj tepla bude slúžiť plynová kotolňa).
V rámci operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane obnoviteľných zdrojov energie, nie je možné podporiť projekt na zmenu palivovej základne na plyn pretože zemný plyn nie je obnoviteľný zdroj energie. Zmena palivovej základne napr. z uhlia na plyn môže byť podporená v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia.
Projekt zmeny palivovej základne v budove strednej školy musí priniesť zníženie emisií znečisťujúcich látok. Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie nie je cieľom Operačného programu Životné prostredie, aj keď to môže byť sprievodným úkazom podporených projektov.

 

Sú pri projekte prestavby kotla na biomasu oprávnené nákupy strojov a náklady na nákup dopravných prostriedkov na prepravu štiepky do kotolne?
Pokiaľ sa tieto mechanizmy budú používať iba pre účely projektu, tak áno. Ak sa budú používať aj mimo projektu, tak iba čiastočne alebo vôbec, to sa dá určiť presne až po podaní projektu. Pomer sa vypočíta tak ako v predchádzajúcom prípade.

 

Je možžiadať o dotáciu na solárne panely?
V rámci Operačného programu Životné prostredie, operačného cieľa 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené projekty, ktoré smerujú ku zmene palivovej základne zariadenia na výrobu tepla a teplej vody, tzn. kotla na fosílne palivo (uhlie, olej a pod.) na kotol na biomasu, resp. na dodávku tepla prostredníctvom využitia slnečnej energie. Cieľom operačného cieľa je znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň základných znečisťujúcich látok.

 

Je fyzická osoba – nepodnikateľ oprávnená na dotáciu na slnečné kolektory na zachytávanie solárnej energie na vykurovanie domu?
Fyzické osoby -nepodnikatelia nie sú oprávnené subjekty pre Operačný program Životné prostredie. Odporúčame Vám obrátiť sa na Envirofond, www.envirofond.sk alebo na Ministerstvo hospodárstva SR.