OLAF – Boj proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

 • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
 • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
 • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
 • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
 • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

 

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Úplné znenie Výročnej správy v .pdf formáte nájdete tu.

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2015 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 8/2016 zo dňa 31. 5. 2016 (aj v slovenskom jazyku):

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_sk

Doplňujúce informácie zo správy, týkajúce sa Slovenskej republiky:

V roku 2015 bolo OLAF-u zaslaných 11 informácií resp. podnetov o možnom podvode alebo zneužití prostriedkov EÚ za SR. Všetky podnety boli zaslané zo súkromného sektora.

Podľa výročnej správy bolo v roku 2015 v súvislosti so Slovenskom vedených 11 vyšetrovaní, týkajúcich sa použitia fondov EÚ.

V rokoch 2013-2015 bolo príslušnými orgánmi v SR odhalených 976 nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych a poľnohospodárskych fondov. V oblasti tradičných vlastných zdrojov bolo odhalených podvodných a nepodvodných 51 nezrovnalostí z čoho v siedmich prípadoch vydal OLAF odporúčania voči Slovensku.

Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovníkom EÚ hmatateľné výsledky

Dňa 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom 15. výročnú správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej aj „Výročná správa“).

V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel veľký počet vyšetrovaní, pričom zároveň pokračoval v trende skracovania ich celkového trvania. V priebehu piatich rokov vydal rekordný počet odporúčaní. Úrad OLAF odporučil vymáhanie sumy 901 miliónov EUR, ktorá by sa mala postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť financovanie iných projektov. Výsledky vykázané za rok 2014, potvrdzujú, že efektívnosť úradu OLAF v posledných rokoch rástla, čo znamená hmatateľný prínos pre daňovníkov EÚ.
Ako uviedol v ten istý deň na tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler, náročné vyšetrovania sa týkali najmä oblastí ako sú štrukturálne fondy, colné záležitosti, pašovanie, obchod a vonkajšia pomoc. Tieto prípady prispejú k tomu, že do rozpočtu EÚ sa vymôžu významné sumy.ň

Hlavné výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2014:

 • Úradu OLAF bolo doručených najviac podozrení z možných podvodov od jeho založenia. Konkrétne išlo o 1417 podaní. Tento výraznejší nárast počtu prijatých oznámení nevyhnutne neznamená, že podvody v Európe sa rozmohli, ale vyjadruje skôr narastajúcu dôveru, ktorú občania, inštitúcie a iní partneri vkladajú do vyšetrovacích schopností úradu OLAF.
 • Napriek vyššiemu počtu podaní sa úradu OLAF darilo aj naďalej posudzovať prichádzajúce podozrenia v krátkom čase (v priemere za 2 mesiace), než rozhodol o tom, či OLAF začne konkrétny prípad začne vyšetrovať. Za posledné tri roky úrad OLAF skrátil trvanie tejto selektívnej fázy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o 70 %.
 • V roku 2014 otvoril OLAF 234 vyšetrovaní. Potvrdzuje to trend zaznamenaný v posledných troch rokoch, keď OLAF značne posilnil svoje vyšetrovacie kapacity. OLAF v súčasnosti začne v priemere o 60 % viac vyšetrovaní ako pred svojou reorganizáciou v roku 2012.
 • Uzavretých bolo 250 vyšetrovaní. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa skrátila na 21 mesiacov. Ide o najkratšie priemerné trvanie vykázané v priebehu ostatných piatich rokov. Vďaka efektívnejšiemu vykonávaniu vyšetrovaní narastá pravdepodobnosť, že prípady, ktorým sa úrad OLAF zaoberá, povedú k hmatateľným výsledkom v praxi. Tento rok v snahe reagovať na záujem vyjadrený zainteresovanými stranami, OLAF predkladá podrobný prehľad uzavretých vyšetrovaní podľa jednotlivých členských štátov a inštitúcií.
 • Úrad OLAF vydal 397 odporúčaní na finančné, súdne, administratívne alebo disciplinárne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prijať , čo je za posledných päť rokov rekordný počet.
 • V roku 2014 úrad OLAF zároveň odporučil najvyššiu sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vymáhať späť do rozpočtu EÚ za posledných päť rokov, a to 901 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky by sa mali postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť tak financovanie iných projektov.

Súčasťou Výročnej správy sú aj konkrétne riešené prípady. Jeden z prípadov (projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Maďarsku) sa týkal aj Slovenska.

Príspevok úradu OLAF k realizácii politík EÚ v oblasti boja proti podvodom
Hoci OLAF zostáva úplne nezávislý vo svojej vyšetrovacej činnosti, aktívne prispieva k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie týkajúcim sa ochrany finančných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou. V priebehu roka 2014 OLAF prispel k rokovaniam o zriadení Európskej prokuratúry, ako aj o smernici o boji proti podvodom poškodzujúcich finančné záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva, a takisto aj v súvislosti s právnymi predpismi na posilnenie účinnej colnej spolupráce.
OLAF zároveň uzavrel administratívne dohody s niekoľkými inštitúciami EÚ a ďalšími partnermi, ako sú Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Svetová banka, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, Úrad OSN pre služby vnútorného dohľadu a Globálny fond pre boj proti AIDS a malárii. Takéto dohody budú úradu OLAF poskytovať rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie postupy spolupráce a výmeny informácií s uvedenými subjektmi, čo podnieti prijatie globálnych opatrení proti prípadom podvodov a korupcie, ktoré majú často medzinárodný charakter.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete v prílohe.

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 7/2015 zo dňa 2. 6. 2015 (aj v slovenskom jazyku):
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150602_01_sk.htm

Príloha:  Výročná správa OLAF-u za rok 2014

 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom – OLAF so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto iformácie:

Základné údaje o projekte (názov, číslo)

Informácie o poskytovateľovi príspevku

Informácie o  prijímateľovi finančného príspevku

Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka

Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia

Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF

 

Leták o činnosti OCKÚ OLAF a OLAF nájdete TU.

OLAFcmykPositifEN

 

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov TU 

 

Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS zverejnili Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014,ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“

 

Európska Komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boja proti podvodom za rok 2013

OLAF

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013, ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti podvodom s dosahom na finančné prostriedky EÚ.

Správa, spolu so súvisiacimi prílohami, je zverejnená na webovom sídle Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

 Tlačovú správu vydal aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF Sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky“.

 

Partneri siete AFCOS zverejnili (dňa 30. apríla 2014) na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu, zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.