Horizontálne priority v rámci OPŽP

Stratégia NSRR 2007-2013 sa zameriava aj na riešenie horizontálnych otázok. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa. Tento nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty. NSRR definuje 4 horizontálne priority: marginalizované rómske komunity, rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj, informačná spoločnosť.

Na implementácii horizontálnych priorít spolupracuje Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s koordinátormi horizontálnych priorít. Podrobnejšie informácie o problematike horizontálnych priorít sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít:

Posúdenie vplyvu projektov podporených v rámci OP ŽP na naplnenie cieľov horizontálnych priorít bude vyhodnotené prostredníctvom indikátorov, navrhnutých v prílohe č.13 NSRR „Indikátory horizontálnych priorít“ .


Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Popri problematike marginalizovaných skupín obyvateľstva sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít. Jej zámerom je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Nástrojmi pre zabezpečovanie týchto zámerov sú „individuálne projekty“ (dopytovo-orientované projekty) a „komplexný prístup v riešení problémov MRK“, ktorý sa uplatňuje v niektorých z operačných programov.

Pri dopytovo orientovaných projektoch majú žiadatelia možnosť v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej Riadiacim orgánom pre OP ŽP predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok majúcu vplyv na MRK, pričom v príslušnej časti formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľ jasne identifikuje, že projekt je zameraný na MRK. Vplyv na MRK môže žiadateľ identifikovať v prioritných osiach 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a 4. Odpadové hospodárstvo, v rámci nasledujúcich operačných cieľov:

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Cieľom horizontálnej priority je „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“.

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK.

Bližšie informácie nájdete na stránkach Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity http://romovia.vlada.gov.sk/.

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí je zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. HP RP bude naprieč všetkými programami podporovať predchádzanie a eliminovanie diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby.
Rovnosť príležitostí predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní, ktorého sa zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je teda odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Treba poznamenať, že rovnosť príležitostí neznamená len rovnaké podmienky vstupu, ale najmä podmienky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby a skúsenosti týchto rôznorodých znevýhodnených skupín ľudí.
OP ŽP podporuje vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jednému z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k priaznivému životnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných ústavných práv občanov SR.

V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí:

1. cieľ:

– zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

– zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

2. cieľ:

– zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov

– zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Výkonným koordinačným útvarom, ktorý bol poverený zabezpečovaním procesu koordinácie implementácie HP RP, je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podrobnejšie informácie o horizontálnej priorite rovnosť príležitostí nájdete na stránke www.gender.gov.sk.

 

 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľom  HP TUR  je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.
Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto 4 tematických oblastiach:
 • zvýšenie ekonomickej prosperity (napr. zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE),
 • zvýšenie kvality životného prostredia (napr. zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a biologickej diverzity),
 • sociálna solidarita a inklúzia (napr. zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva),
 • vyrovnaný regionálny rozvoj (napr. skvalitnenie informačnej infraštruktúry, posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry).
OP ŽP ako celok priamo prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa HP TUR stanoveného v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013, a to k zabezpečeniu environmentálnej udržateľnosti ekonomického rastu. O tom svedčí aj globálny cieľ OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR. Z toho vyplýva, že globálny cieľ OP ŽP priamo reflektuje hlavný cieľ HP TUR a je s ním v súlade.
Na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP sa trvalo udržateľný rozvoj ako horizontálna priorita premieta do ich cieľov, ako aj očakávaných dopadov realizácie aktivít, podporovaných v ich rámci. Všetky prioritné osi OP ŽP boli identifikované ako relevantné, t.j. prínosné, pre napĺňanie cieľov HP TUR.

V nadväznosti na plnenie cieľov HP TUR v oblasti energetickej efektívnosti bude v rámci OP ŽP horizontálne sledovaný vplyv aktivít podporovaných z fondov EÚ na emisie skleníkových plynov a podporované opatrenia zmierňujúce dôsledky klimatických zmien a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny.

V rámci jednotlivých prioritných osí OPŽP sa navrhujú na podporu nasledujúce opatrenia:

Prioritná os 1:

Vodovody a úpravne vody – adaptačné opatrenia:

 • efektívnejšie využívanie vodných zdrojov (znižovanie únikov pitnej vody),
 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia.

Kanalizácia a čistiarne odpadových vôd:

 • energetické využívanie čistiarenských kalov – redukčné (mitigation) opatrenie,
 • náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie,
 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie.

Prioritná os 2:

Ochrana pred povodňami:

 • podpora budovania poldrov vo vhodných územiach – reaktívne opatrenia.

Prioritná os 3:

Ochrana ovzdušia

 • zazelenanie miest druhmi drevín, ktoré sú odolnejšie v prípade extrémnych výkyvov počasia (búrky, suchá) a požiarov – adaptačné opatrenie,
 • projekty na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok spolu so znižovaním emisií skleníkových plynov – redukčné opatrenie.

Prioritná os 4:

Separovaný zber

 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie.

Zhodnocovanie odpadov

 • výstavba bio-plynových staníc – redukčné opatrenie,
 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie,
 • náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby a rekonštrukcie budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie,
 • náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie.

Skládky odpadov

 • uzatvorenie a rekultivácia skládok spôsobom zohľadňujúcim budúce klimatické, podmienky a extrémne výkyvy počasia – adaptačné opatrenie.

Prioritná os 5:

NATURA 2000

 • v programoch starostlivosti o územia a programoch záchrany druhov by sa mali podporovať výbery lesných druhov a postupov, ktoré zohľadňujú extrémne výkyvy počasia – adaptačné opatrenie,
 • minimalizovanie množstva úniku NH3, CH4 obmedzovaním hnojenia tam, kde je to vhodné a možné a zavádzanie správnej poľnohospodárskej praxe pri tejto činnosti – redukčné opatrenia,
 • rozvíjať priestorové a územné plány na pomoc migrácii druhov – adaptačné opatrenie.

Zlepšenie infraštruktúry

 • prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby a rekonštrukcie budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie,
 • náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie.

Zlepšenie informovanosti a komunikácie

 • v pripravovaných vzdelávacích a propagačných aktivitách venovať pozornosť opatreniam vedúcim k zmierňovaniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.
Koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR. V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o HP TUR nájdete na stránke  http://www.sepavs.gov.sk/.

 

 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

Cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT).
Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:
 • informačná gramotnosť (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti – modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšenie úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním),
 • efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),
 • široká dostupnosť internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT- nákup hardware a software, podpora školských multimediálnych učební).
V OP ŽP sú v rámci implementácie HP IS podporované aktivity v oblasti nákupu a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, lokálnych a špecializovaných sietí, rozvoj elektronických služieb v špecifických oblastiach, podpora digitálnej gramotnosti. Intervencie v rámci HP IS budú podporovať zavádzanie takých služieb e-Governmentu, ktoré sú súčasťou stratégie OP ŽP.
Koordinátorom horizontálnej priority Informačná spoločnosť na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR.
Podrobnejšie informácie o HP TUR nájdete na stránke http://www.sepavs.gov.sk/