Archív relácií Zelená pre Slovensko vysielaných na TA3

časť 1. (premiéra 1.9.2015)
Rozhovor s generálnym riaditeľom Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR p. Martinom Húskom na tému „Zhodnotenie a výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie za PO 2007-2013“

časť 2. (premiéra 7.9.2015)
Ochrana pred povodňami – úspešné projekty Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

časť 3. (premiéra 14.9.2015)
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – úspešné projekty spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

časť 4. (premiéra 21.9.2015)
Odpadové hospodárstvo – úspešné projekty v meste Banská Štiavnica

časť 5. (premiéra 28.9.2015)
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny – úspešné projekty realizované Štátnou ochranou prírody súvisiacich s NATURA 2000

časť 6. (premiéra 5.10.2015)

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd – úspešné projekty realizované Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

časť 7. (premiéra 12.10.2015)

Ochrana pred povodňami – úspešné projekty prijímateľa Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

časť 8. (premiéra 19.10.2015)

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny – JASKYNE. Úspešné projekty Štátnej ochrany prírody, š. p.

časť 9. (premiéra 26.10.2015)

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd – úspešné projekty Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

časť 10. (premiéra 2.11.2015)

Úspešné projekty v oblasti riešenia environmentálnych záťaží podporené v rámci Operačného programu Životné prostredie

časť 11. (premiéra 9.11.2015)

Sanácia environmentálnych záťaží – úspešné projekty Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

časť 12. (premiéra 16.11.2015)

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny – úspešné projekty ZOO Bojnice 

časť 13. (premiéra 23.11.2015)

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – úspešné projekty Výskumného ústavu vodného hospodárstva

časť 14. (premiéra 30.11.2015)

Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne – úspešný projekt Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

časť 15. (premiéra 7.12.2015) 

Povodňový varovný a predpovedný systém – úspešný projekt Slovenského hydrometeorologického ústavu