Dec
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 11. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Dec
09

Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

header

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 08. decembra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015. Znenie usmernenia spolu s prílohami nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Dec
04

Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

header

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Anketa je zverejnená na webovom sídle Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF http://www.olaf.vlada.gov.sk/anketa-odboru-centralny-kontaktny-utvar-pre-olaf/

Nov
20

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 64. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2. Správa je zverejnená TU.

Nov
13

EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0

header

Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0. Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete v časti „Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP/Dokument OPŽP

Nov
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Nov
04

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami
  • doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Nov
04

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015.

Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 – 2013.
Usmernenie obsahuje prehľad o základných povinnostiach prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013, dáva do pozornosti prehľad činností, ktoré majú byť vykonané do ukončenia, prípadne po ukončení realizácie aktivít projektu, ozrejmuje povinnosti prijímateľa v súvislosti s finančným ukončením projektu ako aj v období udržateľnosti.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z OP ŽP a nadväzuje, prípadne dopĺňa Príručku pre prijímateľa v jej aktuálne platnom znení.

Plné znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty“.

Okt
09

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Okt
01

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
  • aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
  • aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
  • aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
  • aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Staršie «

» Novšie